course-details-portlet

TGB4190 - Ingeniørgeologi - Berg, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Utvalgte temaer som supplement til og utdyping av grunnkurset: Ingeniørgeologike undersøkelser, rapportering og prosjektering, anbudsutarbeidelse, spesielle problemstillinger for undersjøiske tunneler, tunneler i unge bergarter og løsmasser, stabilitet og sikring i tunneler, vannlekkasjer og tetningsmetoder, avfallsdeponering i bergrom, numerisk modellering, skråningsstabilitet, olje- og gasslagre i bergrom, ingeniørgeologiske forhold ved damsteder m.v. Kollokvier basert på utenlandsk lærebok.

Læringsutbytte

Ingress:
- Emnet skal gi studentene dyptgående forståelse innenfor ingeniørgeologiske undersøkelser, prosjektering og stabilitetsanalyse knyttet til prosjekter i og på berg.

Kunnskaper:
- Studentene skal ha dyptgående kunnskaper om metodikk for ingeniørgeologiske undersøkelser og prosjektering for prosjekter i og på berg, og av hovedprinsippene for stabilitetsanalyse og dimensjonering av bergsikring.

Ferdigheter:
- Studentene skal kunne foreta ingeniørgeologiske undersøkelser, klassifisering og prosjektering av tunneler og andre typer undergrunnsanlegg, bergskråninger og skjæringer, samt kunne foreta stabilitetsanalyser og bestemme behov for bergsikring.

Generell kompetanse:
- Studentene skal utvikle evnen til selvstendig vurdering og analyse av ingeniørgeologiske problemstillinger, samt evnen til å samarbeide tverrfaglig om løsning av slike problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, litteraturstudie og ekskursjoner. Obligatoriske ekskursjoner. Skriftlig rapport fra litteratursøk er obligatorisk og teller 25% av den avsluttende karakteren i emnet. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen. Kurset undervises på norsk, internasjonale studenter anbefales å følge TGB5110 Geology and tunnelling og TGB5100 Rock Engineering AC.

Obligatoriske aktiviteter

  • Litteraturoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Eksamen i TGB4185 Ingeniørgeologi GK eller likeverdig ingeniørgeologiemne. Grunnleggende kunnskaper i generell geologi.

Kursmateriell

Nilsen og Palmstrøm: Engineering Geology and Rock Engineering Handbook, Norsk Bergmekanikkgruppe 2000. Diverse artikler og forelesningsnotater. Utenlandsk tekst for kollokvium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0537 7.5
TGB5100 1.8 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 49 25

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 24.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 75/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU