course-details-portlet

TGB4125 - Mineralogi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en bred introduksjon til fagområdet mineralogi og dette innbefatter en gjennomgang av de vanligste silikat mineral og utvalgte ikke-silikat mineraler, krystall og mineralkjemi, anvendelse av ternære diagrammer, inngående forståelse av krystallografi og symmetri ned til punktgruppenivå samt en introduksjon til translative symmetrielementer og romgrupper, optisk mineralogi i både teori og praksis. I tillegg er det obligatoriske praktiske øvinger i optisk mineralogi hvor studentene lærer å bestemme optiske egenskaper og bruke dette til å dokumentere vanlige bergartsdannende mineral i tynnslip. Obligatoriske innleveringer i krystallografi og mineralkjemi.

Læringsutbytte

Ved emnets avslutning skal du kunne dette for disse ulike deltema:

1. Kunne gjøre rede for hva et mineral er.

2. Krystallkjemi: Gjøre rede for og anvende Paulings regler, kunne typisk ladning og koordinasjon for de mest vanlige kjemiske element på jorda og hvordan det påvirker hvordan de enkelte kjemiske elementer kan substituere for hverandre. Du skal også kunne, og forstå de ulike typer av pakning og gitter som danner basis for mange krystallstrukturer.

3. Mineralkjemi: Ved å anvende din viten fra krystallkjemien skal du kunne beregne en mineralformel ut fra en kjemisk analyse og antatt strukturformel. Ut fra resultatet av dette skal du videre kunne plotte analysen i et trekantdiagram og bruke det til å klassifisere mineralet. Du skal også være i stand til å vurdere om analysen stemmer med en oppgitt strukturformel eller om det kanskje tilhører en annen mineralgruppe med en annen støkiometri ved hjelp av «site occupacy».

4. Systematisk mineralogi: Kunne alle silikatgruppene med struktur og kjemiske formler for de vanligste medlemmer av de ulike gruppene. Du skal også være i stand til å gjøre rede for forskjeller og likheter/relasjoner mellom de ulike silikatgruppene.

5. Krystallografi og symmetri: De syv krystallsystemer skal kunnes og forstås i detalj og du skal kunne plotte plan med ulike Miller indekser. Du skal også forstå og anvende symmetrien i de 32 punktgruppene, og ved hjelp av en oversikt med projeksjoner av dem kunne bestemme hvilken punktgruppe en gitt krystall tilhører, ut fra 3D- eller serie av snitt-tegninger. Omvendt skal du også være i stand til å generere snitt selv gitt Miller indekser for ulike former og kløv ved angitt punktgruppe. Herunder skal du kunne bruke en enkel form av den stereografiske projeksjon til å bestemme symmetrisk ekvivalente til ulike former og kløv definert med Miller indekser. Du skal også kunne gjøre rede for de optiske egenskaper til de ulike snitt ut fra din viten om krystallsystemer og orienteringen av optisk indikatriks i forhold til disse. Videre skal du forstå og kunne gjøre rede for hvordan de translative symmetrielementer fører fra punktgruppene videre til de 230 romgrupper. De translative symmetrielementer skal kunne forstås og anvendes i tolkning av 2D symmetri.

6. Optisk mineralogi: Du skal kunne anvende, forstå og gjøre rede for de optiske egenskaper du har lært på øving. Det kan være at du skal forklare om en egenskap eller tolke denne ut fra en gitt observasjon. Du skal også kunne de viktigste optiske egenskaper for de mineralene vi har hatt på mikroskoperingsøvingene (egen liste) og hvordan de varierer med kjemisk sammensetning på mineralet.

Ved praktisk test i mikroskopering i november skal du kunne:
Bestemme og dokumentere silikatmineral i bergartslip. Mineraler er oppgitt på egen liste.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0510 7.5
MNGGEOL104 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 19.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU