TFOR0107 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Måleenheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys, bølger, atomfysikk, grunnleggende kjemi og kjernefysikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
-Kandidaten kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag
-Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling
-Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger
-Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter
-Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
-Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
-Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
-Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
-Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse
-Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
-Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
-Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
-Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:

- Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.

- Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

- Valgfri kalkulator som utgjør én gjenstand i lommeformat. Kalkulatoren skal:

* ikke tilkobles strømnett.

* ikke kommunisere med andre enheter.

* ikke regne symbolsk.

* ikke ha annet utlesningsutstyr enn display.

* ikke støye.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Det gjennomføres 10 arbeidskrav i løpet av året. 8 valgfrie av disse kreves godkjent

 

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Realfagskurs 1/2 årig (FTREALFAG)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Jerstad, Sletbak og Grimnes: Rom Stoff Tid, forkurs, grunnbok. Cappelen, 2010. 

Utlevert materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 15.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.