TFOR0104 - Teknologi og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 4 timer Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 4 timer Bestått/Ikke bestått

Faglig innhold

Teknologiutvikling og -historie, vitenskapshistorie og -teori, samfunnsøkonomi og økonomisk historie, politikk og demokratiske prosesser, demografiske og kulturelle endringer i en samfunnsrettet kontekst, samt etikk, moral og normer.

Læringsutbytte

- Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
- Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
- Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, og hvordan disse utvikles og brukes
- - Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
- Kandidaten har kunnskap om samspillet mellom teknologi og samfunn, økonomi og miljø
- Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø
- Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv
- Kandidaten kan gjøre greie for den betydning globalisering har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling
- Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking
- Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg
- Kandidaten forstår betydningen av ikke-tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger
- Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap
- Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, egenaktivitet, bruk av IKT. Muntlige og skriftlige læringsaktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk prosjekt i gruppe

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
5 av 6 øvinger må være godkjent. I disse 5 inngår ett prosjekt.
Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)

Kursmateriell

Læreverk: Astrid Myklebust og Vegard Mjøsund Talmo: Teknologi og samfunn. Universitetsforlaget (2018)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 E 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen
Vår ORD Skriftlig eksamen
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.