course-details-portlet

TFOR0104 - Teknologi og samfunn

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Teknologiutvikling og -historie, vitenskapshistorie og -teori, samfunnsøkonomi og økonomisk historie, politikk og demokratiske prosesser, demografiske og kulturelle endringer i en samfunnsrettet kontekst, samt etikk, moral og normer.

Læringsutbytte

- Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering - Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer - Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, og hvordan disse utvikles og brukes - - Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk. - Kandidaten har kunnskap om samspillet mellom teknologi og samfunn, økonomi og miljø - Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø - Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv - Kandidaten kan gjøre greie for den betydning globalisering har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling - Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking - Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg - Kandidaten forstår betydningen av ikke-tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger - Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap - Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, egenaktivitet, bruk av IKT. Muntlige og skriftlige læringsaktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk prosjekt i gruppe

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 5 av 6 øvinger må være godkjent. I disse 5 inngår ett prosjekt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Læreverk: Astrid Myklebust og Vegard Mjøsund Talmo: Teknologi og samfunn. Universitetsforlaget (2018)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Forkurs
  • Samfunnsfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 31.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU