course-details-portlet

TFOR0103 - Kommunikasjon og norsk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer ORDBOK

Faglig innhold

Informasjonsinnhenting og samarbeid. Arbeid med skrevne tekster, sakprosa og skjønnlitteratur. Språk, argumentasjon og kommunikasjonsprosesser. Skriftlige og muntlige framstillinger. Prosjektarbeid. Engelsk som andrespråk.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker. - Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser. - Kandidaten kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling. - Kandidaten har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk. - Kandidaten har kunnskap i engelsk relatert til teknologi. Ferdigheter: - Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon. - Kandidaten kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding. - Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør. - Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk. - Kandidaten kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon. Generell kompetanse: - Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter. - Kandidaten kan kommunisere effektivt i grupper. - Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner. - Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder. - Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, egenaktivitet, medstudentvurdering, bruk av IKT. Muntlige og skriftlige læringsaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 øvinger må være godkjent. I disse 8 inngår ett prosjekt. Utsatt eksamen: august.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)

Kursmateriell

Læreverk: Talmo, Tord, Astrid Stifoss-Hanssen og Anders Ulstein (2018) Kommunikasjon og norsk for ingeniører. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Talberg, Olav (2015) Access: English for engineering students. 2. utg. Drammen: Forlaget Vett & Viten.

Utlevert materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Andre fag
  • Engelsk
  • Forkurs
  • Nordisk, særlig norsk språk og litteratur
  • Norsk i yrkessammenheng
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 ORDBOK 19.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU