TFOR0103 - Kommunikasjon og norsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 0/100 5 timer Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 0/100 5 timer Bestått/Ikke bestått

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer ORDBOK Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Informasjonsinnhenting og samarbeid. Arbeid med skrevne tekster, sakprosa og skjønnlitteratur. Språk og kommunikasjonsprosesser. Skriftlige og muntlige framstillinger. Prosjektarbeid. Engelsk som andrespråk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

- Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
- Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
- Kandidaten kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.
- Kandidaten har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk.
- Kandidaten har kunnskap i engelsk relatert til teknologi.

Ferdigheter:

- Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
- Kandidaten kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
- Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
- Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
- Kandidaten kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Generell kompetanse:

- Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
- Kandidaten kan kommunisere effektivt i grupper.
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
- Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
- Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, egenaktivitet, bruk av IKT. Muntlige og skriftlige læringsaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Digital eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Det gjennomføres 10 arbeidskrav i løpet av året, hvorav 8 må være godkjente.
Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)

Kursmateriell

Læreverk: Tord Talmo, Astrid Stifoss-Hanssen, Anders Ulstein: Kommunikasjon og norsk for Ingeniører. 2. utg. Universitetsforlaget (2018).

Utlevert materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 0/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 0/100

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 ORDBOK 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.