TFNE2004 - Vindenergi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Energi fra vind, nasjonale og internasjonale vindressurser, vinddataanalyse. Aerodynamikk: vingeprofiler, løft- og dragkrefter, Betz-grensen og Blade Element Momentum Theory (BEM). Turbinteknologi: topologier av vindturbiner, materialteknologi, stive og elastiske strukturer, fundamenter, kontrollsystemer, ulike standarder knyttet til konstruksjon og drift av vindturbiner. Vindparker både on- og offshore: plassering, installasjon og drift. Elektro: ulike typer generatorer for vindturbiner, tilkobling til EL-nettet. Innovasjon og aktuelle tema innen vindenergi. Enkle beregninger knyttet til økonomi rundt vindkraftanlegg. Negative miljømessige sider som støy, visuelle effekter, konflikt med areal, dyre- og planteliv.
Design, modellering, bygging og testing av en praktisk vindturbinmodell. Modellen testes i vindtunnelen på NTNU.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap knyttet til vindenergi innen
- oppbygging og virkemåte av vindturbiner
- ulike typer turbiner og generatorer
- planlegging av vindparker
- relevant mekanikk og fluiddynamikk

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne
- utføre vinddataanalyse med programvare som Matlab
- utføre enkle effekt- og energiberegninger av vindkraftprosjekter
- utføre forprosjekt av vindturbinbladet med relevant programvare
- utføre enkle aerodynamisk og strukturell analyse av utførelser av vindturbiner med programvare som ASHES
- utføre enkle beregninger knyttet til økonomi rundt vindkraftanlegg

Generell kompetanse
Kandidaten skal
- ha forståelse av både positive og negative miljømessige sider av vindkraft.
- ha forståelse av ulike materialer som benyttes i vindkraftanlegg
- kjenne til ulike standarder knyttet til konstruksjon, drift og vedlikehold av vindkraftanlegg
- kjenne til ulike topologier av vindturbiner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid, regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

5 av 7 øvinger må være godkjent.

Prosjektrapport som teller 70% av karakter, og posterpresentasjon som teller 30% av karakter.

Utsatt eksamen: August
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan denne organiseres som en muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i fornybar energi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Wind Energy Explained. Theory, design and application, J. F. Manwell, J. G. McGowan, A. L. Rogers, second edition, Wiley.Annet undervisningsmateriell opplyses ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.