TFNE1002 - Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Studieteknikk: Studieteknikk med temaer som motivasjon, psykologi (bl.a ulike personligheter/selvinnsikt), arbeid i grupper, arbeidsvaner, planlegging. Litteratursøk og etisk kildebruk.

Historie: Teknologihistorie, med vektlegging av ulike energikilder og energibruk gjennom tidene.

Bruk av tallmateriale, gjeldende siffer ved beregninger.

Dataverktøy: Praktisk innføring i Matlab og Labview.

Prosjektstyring: Prosjektstyringsteori og innføring i bruk av planleggingsverktøy.

Prosjektarbeid: Rapportskriving og posterpresentasjon

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har nødvendig kunnskap til å kunne jobbe på en sikker måte i relevante laboratorier som fornybarlaboratoriet og elektrolaboratoriene.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i bruk av digitale verktøy som Matlab, Labview.

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om teknologiens historie, med vekt på energikilder og energibruk.

Ferdigheter:
Kandidaten kan planlegge å gjennomføre enkle prosjekter innenfor egen fagfelt, både selvstendig og i team.

Kandidaten har digital kompetanse innenfor sitt fagfelt, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker metoder og verktøy som gir grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid
  • Øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni.

Obligatoriske arbeidskrav: 7 av 10 øvinger må være godkjent. Laboratoriearbeid: obligatorisk oppmøte. To laboratorierapporter må være godkjent.

Prosjektoppgave: Prosjektoppgave i gruppe med innleveringsfrist 20. oktober.

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Ingen skriftlige eller trykte hjelpemidler. Valgfri kalkulator som ikke kan regne symbolsk eller være programmerbar.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i fornybar energi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Utdelte hefter og kompendium. Eventuell annen pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart på It¿s learning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 20.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , E1 , E2
Vår UTS Oppgave 50/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.