course-details-portlet

TET4525 - Elektrisk energiteknikk og energisystemer, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Fordypningsemnet vil bestå av to tema à 3,75 studiepoeng. Valg av tema skjer i samråd med faglærer for det valgte fordypningsprosjektet. Normalt skal tema velges blant de tema som til en hver tid tilbys av Institutt for elkraftteknikk. Dersom fordypningsprosjektet er av en slik karakter at det gir faglig begrunnelse for å velge tema fra andre fagmiljø ved NTNU, kan dette tillates under forutsetning om at det er praktisk gjennomførbart.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha dybdekunnskap om de tema som utgjør studentens fordypningsemne.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne bearbeide aktuelle problemstillinger innenfor elektrisk energiteknikk på en vitenskapelig og teknisk faglig måte. Dette gjelder spesielt problemstillingene studenten skal arbeide med i fordypningsprosjekt og masteroppgave.

Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: 
- å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. 
- å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser. 

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier. Enkelte tema har obligatoriske regne- og laboratorieøvinger. Undervisningen i det enkelte tema gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar temaet.

Mer om vurdering

Hvert tema må bestås separat for at emnet skal være bestått. I tilfeller der studenten ikke består ett eller begge temaene, gis anledning til ett (1) gjentak av hvert ikke bestått tema innen frist satt av instituttet. Dersom ett eller begge tema fortsatt ikke er bestått, må emnet gjentas neste studieår. I dette tilfelle må begge tema gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4700 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU