course-details-portlet

TET4155 - Infrastruktur for energitransport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Introduksjon: Innføring i de grunnleggende karakteristiske egenskaper ved energibærere som elektrisitet i kraftnett og vannbåren varme i fjernvarmenett. Det legges vekt på å få frem likheter og ulikheter, og hvordan energibærerne kan utnyttes i et samspill.

Hoveddeler:

1. Analyse av elektriske kraftnett ved stasjonære forhold. Dette omfatter:

- Trefasesystemet og per fase representasjon

- Spenningsfall, tap og kompensering i punkt til punkt overføring

- Krafttransformatorens egenskaper og ekvivalentskjema

- Per unit beskrivelse

- Lastflytberegninger.

 

2. Dimensjonering av vannbårne systemer: fjernvarme/-kulde. Dette omfatter hovedprinsippene ved energidistribusjon med vann som transportmedium. Her behandles strømning i rørnett, trykktap, temperaturnivå, varmetap, varmeveksling, pumpekarakteristikk og trykkforhold.

 

3. Gass og gasstransport. Det legges hovedvekt på rørtransport, og det fokuseres på ulike muligheter for gass i det norske energisystemet. Innhold: Ressursoversikt- typer og egenskaper, energikjede fra produksjon til sluttbruker, LNG-teknologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført emnet skal studentene:

- ha grunnleggende kunnskaper om transport av ledningsbundet energi: elektriske kraftnett,(aktiv og reaktiv effekt, trefase-nett), vannbåren varme og transport av gass.

- forstå de viktigste fysiske og tekniske egenskaper for disse energibærerne.

- kunne de mest grunnleggende metoder for å kunne regne på energitransport.

 

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

- gjennomføre nettberegninger(lastflyt)

- dimensjonere fjernvarmenett.

 

Studentene vil også ha økt sine ferdigheter i å:

- arbeide selvstendig og i grupper.

- bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet. 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske regneøvinger, laboratorieøving og dataøving. Prosjektoppgave som omfatter vannbåren varme og kraftnett, basert på gruppearbeid. Prosjektoppgaven må være levert for å få adgang til avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og prosjekt 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.
Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier. Utdelte notater.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 16.05.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU