TET4130 - Overspenninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Beskrivelse av høyspenningsanlegg og de komponentene som inngår. Analyse av overspenninger i elektriske anlegg og de påkjenninger disse medfører samt oversikt over tiltak for beskyttelse i form av konstruksjon, jording, skjerming og avledning. Overspenninger som skyldes lynnedslag, bryterkoblinger, jordfeil og resonanser gjennomgås og virkningen analyseres analytisk. Metoder for analytisk beregning av strømmer og spenninger i elektriske kretser med fysisk utstrekning er vektlagt. Dette innebærer beregninger og måling av vandrebølger i elektriske anlegg. Det gis en oversikt over lynoverspenninger i høy- og lavspenningsanlegg, lynvernanlegg og induserte lynoverspenninger, samt koblingsoverspenninger og temporære overspenninger. Det etableres idealiserte beregningsmodeller som er gyldige for de spennings- og frekvensområder som overspenningene representerer. Beskrivelse av ulike typer overspenningsvern i både høy- og lavspenningsnett, med fokus på metalloksydavledere. Oversikt over dimensjonering og plassering av vern i nettet for å unngå havari av utstyr. Innføring i beregning av transienter ved hjelp av EMTP.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:
- forstå opphav og karakteristika til lynoverspenninger, koblingsoverspenninger og temporære overspenninger.
- forstå bølgeforplantning i distribuerte transmisjonslinjer.
- kunne sette opp refleksjonsdiagram og kunne regne på enkle systemer med tosidig refleksjon.
- ha forståelse for kritiske koblingsoverspenningssituasjoner.
- forstå virkemåte til og dimensjoneringskriterier for overspenningsavledere.
- forstå fysisk og elektriske oppbygning av høyspenningsanlegg.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten kunne:
- bidra til pålitelig drift av høyspenningsanlegg.
- utføre enkle analytiske beregninger av overspenninger og strømmer i kraftnett.
- sette opp differensialligninger for RLC kretser og løse disse med stasjonær og transient løsning.
- ta i bruk EMTP programmer på en kritisk og effektiv måte for beregninger av transienter i kraftnett.
- kunne dimensjonere overspenningsavledere i kraftnett.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske regneøvinger, dataøving, laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Dataøving med protokoll
  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1030 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.05.2018 09:00 E3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.