TET4115 - Elektriske kraftsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 15/100
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 65/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av kraftsystemets oppførsel i normal drift og ved feil (symmetriske og usymmetriske feil/kortslutninger). Det skal gi forståelse av modellering av generatorer, transformatorer og kraftlinjer for stasjonære systemanalyser. Emnet skal også gi forståelse for formulering, løsning og bruk av optimal lastflyt. Bruk av simuleringsverktøy for å utføre omfattende kortslutninganalyse, lasflytanalyse og optimal lastflytanalyse er en viktig del av læringsutbytte.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten forstå
- metoder for analyse av elkraftsystemer i stasjonær drift
- prinsippene for modellering og analyse av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil
- den matematiske beskrivelsen og bruk av symmetriske komponenter,
- modellering av generatorer, transformatorer, linjer og kabler i positiv-, negativ-og nullsystemet basert på fysikalske modeller
- betydning av ulike former for driftsjording
- prinsippene for ordinær lastflyt og optimal lastflyt


Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- etablere og bruke knutepunktsadmittans og impedansmatriser for modellering og analyse av større kraftnett
- modellere generatorer, transformatorer, linjer og kabler i
positivt-, negativt- og nullsystemet som utgangspunkt for analyse av symmetriske og usymmetriske feil
- gjennomføre analyser av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil.
- formulere, etablere og løse likninger for ordinær lastflyt og DC lastflyt og optimal lastflyt
- bruke simuleringsverktøy for å utføre omfattende kortslutninganalyse, lasflytanalyse og optimal lastflytanalyse

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å arbeide selvstendig og i grupper samt å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. I tillegg obligatorisk laboratorieoppgave og obligatorisk prosjektoppgave. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen 65%, midtsemesterprøve 15% og prosjektarbeid 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og kompendium (Engelsk).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1020 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 15/100 11.10.2017 09:00 JC1 , JD2
Høst ORD Arbeider 20/100

Utlevering
22.11.2017

Innlevering
23.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 65/100 D 20.12.2017 09:00 Hall B
Sommer UTS Semesterprøve 15/100
Sommer UTS Arbeider 20/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 65/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.