TEP4515 - Termisk energi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fordypningsemnet fokuserer på analyse, prosjektering og drift av termiske systemer og komponenter. Sentralt står utvikling og implementering av ny teknologi i termiske prosesser og anlegg på land og offshore. Dette for å bidra til mer lønnsom og miljøriktig produksjon og energiutnyttelse. Forhold knyttet til sikkerhet, miljø, økonomi, drift, vedlikehold, regelverk og myndighetskrav inkluderes. Nasjonale og globale utfordringer innen termisk energikonvertering og bruk, samt reduksjon i miljøutslipp vektlegges. Emneområdet dekker; forbrenningsteknikk og luftforurensing (forbrenningsprosesser, utslipp av forurensende stoffer, rensemetoder og renseteknikk); industriell varmeteknikk (varme- og massetransport, varmeveksling); termiske strømningsmaskiner og kraft- varmesystemer (gassturbiner, turbokompressorer, termodynamisk tilstandsanalyse, termisk kraftproduksjon, inkl. gasskraftverk med CO2 fangst); termisk energiproduksjon (bioenergi, avfall, industrielle brennere, kjeler; miljøsystemanalyse (LCA). Prosjekt- og etterfølgende hovedoppgave kan velges langs hele spekteret fra konkrete problemstillinger i industri/forvaltning over til utvikling av nye metoder og konsepter inkludert livsløpsanalyser og verdikjedebetraktninger.
Detaljert beskrivelse av innholdet i hvert tema finnes på nettsidene til Institutt for energi- og prosessteknikk, faggruppe Termiske Energi. Emner bør velges slik at de direkte støtter opp under prosjektarbeidet i TEP4515.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap innen et eller flere emneområder:
- forbrenningsteknikk og luftforurensning
- bioenergi og avfall
- utslipp av forurensende stoffer fra forbrenning
- rensemetoder og renseteknikk
- industriell varmeteknikk, numerisk varme- og massetransport
- kraft- varmesystemer inkludert gasskraftverk med CO2 fangst
- gassturbiner og turbokompressorer
- miljøsystemanalyse (LCA).

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
- Analyse, prosjektering og drift av termiske systemer og komponenter
- Nasjonale og globale utfordringer innen termisk energikonvertering og bruk, samt reduksjon i miljøutslipp
- Utvikling og implementering av ny teknologi i termiske prosesser og anlegg på land og offshore
- Evaluering av hvilke termisk komponenter som skal benyttes innen termiske prosess og energisystemer
- Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelig metode bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av nye modeller for detaljert analyse
- Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om termiske energi og prosessystemer. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Læringsformer og aktiviteter

Fordypningsemnet vil bestå av to temaemner på 3,75 studiepoeng hver, eller et temaemne på 7,5 studiepoeng. Kun studenter som skriver prosjektoppgave har adgang til fordypningsemnet. Valg av tema skjer i samråd med veileder på prosjektoppgaven. Normalt skal tema velges blant de tema som til en hver tid tilbys av Institutt for Energi og Prosessteknikk. Undervisningen i temaene vil være forelesninger som kan suppleres med kollokvium, miniseminar og laboratoriearbeid. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
NB! Det er ingen forelesninger i selve emnet TEP4515. ALL undervisning foregår i de valgte temaemner. Emnet er ikke tilgjengelig for utvekslingsstudenter.

Mer om vurdering

Ved ikke bestått i en av de to 3,75 studiepoengs temaemner MÅ ny eksamen tas i begge 3,75 studiepoengs temaemner.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Kun studenter som tar emne TEP4510 Termisk energi, fordypningsprosjekt har adgang til fordypningsemnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4720 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00 D3
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.