course-details-portlet

TEP4250 - Flerfase transport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Innholdet er todelt: flerfasestrøm i rør (strømningsfenomen og prinsipper for modellering av disse) og fluidrelaterte effekter (utfellinger og avsetninger).
Nøkkelord er:
Strømningsmønster og overganger (slug/boble strøm, lagdelt/annulær strøm), oljevann strøm, olje-vann-gass strøm, stasjonære og transiente beregningsmodeller, ustabil strøm (terreng slugging), gass hydrater, voksavsetning, korrosjon, simulatorer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
Flerfasestrøm i rør: strømningsmønster, trykkfall, væskefraksjoner, ustabile strømninger, korrosjon, gasshydrater, separasjon, voks og saltavsetning, beregningsmetoder for stasjonær og dynamisk flerfasestrøm i rør.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
Generelle problemstillinger knyttet til flerfasetransport av reservoirfluid fra brønner til prosessanlegg, metoder og usikkerheter i analyseverkøy.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
Anvende beregningsmetoder for flerfase rørstrøm, ealuere mulighetene for hydratdannelse i et transportsystem og metoder for fjerning av hydratplugger, evaluere mulighetene for ustabil flerfasestrøm i rørledninger .

Generell kompetanse:
Etter fulført emne skal studenten ha generell kompetanse om problemstillinger knyttet til flerfase transport av olje-gass blandinger i rør. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i teamarbeid for design og drift av flerfase rørledningssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Undervisningen vil være i form av forelesninger. Inviterte gjesteforelesninger ved eksperter fra industrien dekker dekker området fluid relaterte problemer.
Laboratorieundervisning.
NTNU Flerfaselaboratorium: Demonstrasjon av flerfase strømningsmønster og ustabil strøm. Enkle forsøk også i småskala systemer. Simulatordemonstrasjoner.
Leverandører av strømnigssimulatorer inviteres til å gi innføring og demonstrasjoner.
Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Fastsettes ved undervisningsstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Strømningsteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU