TEP4105 - Fluidmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kontinuumshypotesen. Viskositetsbegrepet. Hydro- og aerostatikk, trykk-krefter på flater. Oppdrift. Stabilitet. Akselererte systemer. Prinsippene for fluid bevegelse, hastighetsfelt, strømlinjer. Transportteoremet. Laminær og turbulent strømning. Kontrollvolummetoden. Kontinuitetsligningen. Energiligningen og Bernoullis ligning. Impulsligningen. Differensiell metode i strømningsanalysen, virvling og sirkulasjon. Strømfunksjonen. Eulers ligning. Navier-Stokes' ligning. Viskøs spenningstensor. Drag/løft i aerodynamikken, Kutta - Joukowskys teorem, Magnuseffekten. Potensialstrømning, superposisjon av singulariteter. Vannbølger. Komplekse potensialer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha kjennskap til:
- Fluiders egenskaper, viskositet.
- Hastighetsfelt, materiellderivert, strømlinjer og banelinjer.
- Trykkfordeling i stasjonære og akselererte systemer. Roterende kar. Oppdrift.
- Reynolds’ transportteorem.
- Kontinuitetsligningen, kraft og moment for kontrollvolum.
- Energiligningen og Bernoullis ligning.
- Eulers bevegelseslikning for ikke-viskøs strømning.
- Navier-Stokes’ ligning for viskøs strømning.
- Grensebetingelser for fluidmekanikkens grunnligninger.
- Drag og løft.
- Strømfunksjonen, virvling og rotasjon, viskøse spenninger.
- Reynolds’ tall. Kvalitativt om turbulens.
- Kutta-Joukowskys teorem.
- Magnuseffekten.
- Todimensjonal potensialteori, hastighetspotensial, noen elementærstrømninger.
- Vannbølger.
- Komplekse potensialer.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
- Vurdering av modeller for strømningsanalyse.
- Bruk av kontrollvolumanalyse.
- Beregning av krefter og moment fra fluid på faste legemer.
- Avledning og bruk av formler og tabeller for strømninger.
- Løsning av fluidmekanikkens grunnlikninger for enkle strømningsproblem.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om
- Teorien for strømning av ideelle og reelle væsker og gasser (fluider).
- Formulering og løsning av praktiske strømningsproblemer.
- Grunnleggende bølgeteori, og bruk av kompleks analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Minst 2/3 av øvingene må være godkjent før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

F.M. White: Fluid Mechanics, 8. utgave 2016.
Dessuten kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1009 7.5
TEP4100 6.0 01.09.2011
TEP4110 6.0 01.09.2011
TFNE2002 6.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 05.12.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.