TELE3014 - Apparat- og kontrollanlegg

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Grunnleggende elektrisk dokumentasjon og skjemateknikk. PLS- og relébaserte styringer. Digitale tegne- og dokumentasjons verktøy (CAE tools). Sensor- og instrumenteringsteknikk.

Dokumentasjon, oppbygging og drift av apparat- og kontrollanlegg for ulike type anlegg innen kraftproduksjon, energiforsyning og industri. Høyspenningskomponenter og vern i apparatanlegg. Forskrifter og normer.

Programmerbar logisk styring (PLS): Programeksekvering. Adresser og instruksjoner. Sekvensprogrammering med enkle, alternative og parallelle forløp. Programmering av uforutsette stopp ved sekvensprogrammering. Programmering av datainstruksjoner.

Det tas forbehold om at nevnte emneinnhold kan bli noe endret da faget er under utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidatene skal forstå
- skjema for elektriske koblinger
- oppbygging og virkemåte for en PLS
- oppbyggingen av generelle sekvensprogram
- ulike typer kontrollanlegg og styresystemer

Ferdigheter: Kandidatene skal kunne
- tegne elektriske koblingsskjema og koble etter dem
- skrive PLS-program og dokumentere disse godt
- idriftsette et PLS-styrt anlegg
- inndeling av anlegg
- definere nødvendige funksjoner og forriglinger i et apparatanlegg.

Generell kompetanse:Kandidaten skal ha grunnleggende kompetanse
- om kontrollanlegg og bruk av PLS i styresystemer.
- om oppbygging og funksjon til koblingsanlegg i energiforsyning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, PC-øvinger med PLS, laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk prosjekt
  • Obligatoriske PC-øvinger, laboratoriearbeid og andre øvinger

Mer om vurdering

Øvinger antall: 9 - godkjent antall: 6.

Labarbeid: 3 - godkjent antall: 3. Obligatorisk tilstedeværelse.

PC-øvinger i PLS: 10 - godkjent antall: 7.

 

Hjelpemidler til eksamen:

Ingen skriftlige eller trykte hjelpemidler. Valgfri kalkulator, men som ikke kan regne symbolsk.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til en kombinasjon av muntlige og skriftlige oppgaver.

 

Utsatt eksamen: mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

PLS-teknikk av Arnfinn Hofstad Automatiseringssystemer av Helge Strømme, Gyldendal undervisning.
Diverse kompendier, utdelt materiale og forelesningspresentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TELE3006 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 11.12.2017 09:00 DI42 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.