TELE3013 - Høyspenningsanlegg -– kraftproduksjon og nett

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Kraftproduksjon:Generatorer. Spenningsregulering. Turbinregulering. Turbiner. Vannkraftanlegg. Termisk kraftproduksjon. Vindkraft.
Nettsystem:Sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett med tilhørende koblingsanlegg, transformatorstasjoner og linjer/kabler.
Høyspenningskomponenter: Krafttransformatorer, høyspentbrytere, måletransformatorer, isolatorer, overspenningsavledere.
Beregninger: Høgspent last- og kortslutningsberegninger, dimensjonering av koblingsanlegg. Vern. Lyn-, kobling- og driftsfrekvente overspenninger. Bølgeforplantning. Elektriske felt. Isolasjonsmaterialer. Testing av høyspenningskomponenter. Overspenningsvern.
Relevante forskrifter og normer: Blant annet FEF2006, NEK440 og REN bransjestandarder.

Læringsutbytte

Kunnskaper, kandidatene skal forstå:
- grunnleggende egenskaper og oppbygging av høyspente nettsystemer og elektriske produksjonsanlegg.
– virkemåte og oppbygning av de grunnleggende høyspenningskomponentene - jording og jordingssystemer, konsekvenser og tiltak.
– typer overspenninger som oppstår i høyspente nettsystemer

Ferdigheter, kandidatene skal kunne:
- gjennomføre prosjektering og ha grunnleggende ferdigheter om drift av kraftnett og elproduksjonsanlegg, etter gjeldende forskrifter.
– utføre kortslutnings- og lastberegninger
– teknisk-økonomisk dimensjonering av linjer og kabler.
– utføre dimensjonering overspenningsvern for å beskytte høyspenningskomponenter.

Generell kompetanse:
- ferdigheter i laboratoriearbeid
- kandidaten skal kunne anvende analysemetoder, forskrifter og normer fra dette emnet senere i studiet og i en arbeidssituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og case. Det tilstrebes å arrangere ekskursjon til høyspentanlegg, og relevante aktører i elkraftsystemet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk prosjekt
  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Valgfri kalkulator, men som ikke kan regne symbolsk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Lab:1 - godkjent antall: 1. Obligatorisk tilstedeværelse.

Øvinger: 6 - godkjent antall: 4.

Caseoppgave: 1 - godkjent antall: 1.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til en kombinasjon av muntlige og skriftlige oppgaver.

Utsatt eksamen: mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Pensumbøker: Energiproduksjon og energidistribusjon, bok 1 og 2 (Steinar Svarte og Jan H Sebergsen) Electrical machines, drives and power systems, (Theodore Wildi), kompendium Høyspenningsteknikk. Tilleggslitteratur: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg m/veiledning FEF Utdelt supplerende undervisningsmateriell Draka - Teknisk håndbok kraftkabel Annet: Forskrift om systemansvar FoS Funksjonskrav i kraftsystemet. FIKS Statnett Nordic grid code ENTSO-E Statkraft - Prinsipper for Lokalkontrollanlegg Vannkraftverk (revidert utgave 2013)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TELE3005 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 04.12.2017 09:00 Hall B , DI42
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.