TELE3003 - Industriell automatisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Instrumentering: Kalibrering. Sporbarhet. Måleusikkerhet. Målemetoder. Sensorer. Omsettere. Signaloverføring. Skjerming og jording. Dokumentasjon. Teknisk sikkerhet.
Motordrifter: Elektriske maskiner. Choppere. Likerettere. Vekselrettere. Frekvensomformere.
Multivariable systemer: Dekobling. Stasjonær analyse. Tilstandstilbakekobling. LQR-regulering. Tilstandsestimering. Identifikasjon.
Robotteknikk: Kinematikk, banegenerering, programmering og robotsyn. Anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal forstå:
- Grunnleggende virkemåte til omtalte sensorer
- Grunnleggende prinsipper for skjerming og jording
- Analyse av måleusikkerhet
- Grunnleggende virkemåte til noen elektriske maskiner
- Grunnleggende virkemåte til noen strømrettere
- De særskilte problemer som oppstår i multivariable systemer
- De viktigste metodene til analyse og design av multivariable reguleringssystemer
- Oppbygging og hensikt med bruk av industriroboter og robotsyn

Ferdigheter: Kandidatene skal kunne:
- Kalibrere sensorer og måleomformere
- Instrumentere enkle prosesser
- Dokumentere automatiserte prosesser
- Gjennomføre beregninger på noen strømrettertyper
- Utføre beregninger på relevante strømretterstyrte motordrifter
- Dimensjonere og prosjektere frekvensomformerdrifter
- Stasjonær og dynamisk systemanalyse
- Dimensjonere multivariable reguleringssystemer både med PID-sløyfer og med estimatormetoder
- Implementere systemer med industriroboter- og robotsyn

Generell kompetanse: Kandidatene skal kunne anvende grunnleggende lover og analysemetoder fra dette emnet i en senere arbeidssituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne-, data- og laboratorieøvinger. Case.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk case-øving
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

12 av 16 øvinger skal være godkjente. 6 av 6 laboratoreøvinger med obligatorisk tilstedeværelse skal være godkjente. I tillegg skal en case-øving være godkjent.

Utsatt eksamen: mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Forelesningsnotater. Øvinger og laboratorieoppgaver med løsningsforslag. Lærebok oppgis ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2017 09:00 Datasal 10345 , DI41
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.