course-details-portlet

TELE2001 - Reguleringsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Innføring i praktisk reguleringsteknikk. Representasjon av dynamiske systemer med ordinære differensiallikninger. Linearisering. Laplace-transformasjon og overføringsfunksjoner. Blokkskjemaregning. Frekvensanalyse. Eksperimentell og matematisk modellering av fysiske prosesser. Stabilitetsteori og stabilitetsundersøkelser. Dimensjonering av PID-regulatorer basert på analyser både i tids- og frekvensdomenet. Litt om praktiske begrensninger og alternative reguleringsstrukturer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten kan forklare
- hensikten med å introdusere reguleringssløyfer.
- funksjon og hensikt med de enkelte komponenter i reguleringssløyfer.
- sammenhenger mellom de foreleste representasjonsformene for dynamiske systemer.
- begrepet stabilitet.
- regulatorvalgets innvirkning på stasjonært avvik, reaksjonstid og stabilitet.

Ferdigheter: Kandidaten kan
- utføre eksperimentell og matematisk modellering av enkle prosesser.
- tegne blokkskjemaer for enkle prosesser.
- redusere blokkskjemaer.
- justere inn regulatorer ved bruk av de metoder som er gjennomgått.
- beregne hvordan forstyrrelser påvirker både det regulerte og det uregulerte systemet.
- analysere stabilitet, og tallfeste stabilitetsmargin.
- benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter.

Generell kompetanse: Kandidaten har en kombinert praktisk og teoretisk forståelse av enkle reguleringssløyfer og de analysemetodene som brukes. Dette skal sikre et fundament for å kunne løse praktiske problemer i en yrkessituasjon, samt for videre utdanning innen emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Det gis 6 obligatoriske regneøvinger hvorav 4 må være godkjent, samt 2 obligatoriske laboratorieøvinger som begge må være godkjent.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Lærebøker i original innbinding, håndskrevne notater på eksisterende sider i lærebøkene tillatt, bokmerker uten tekst tillatt. Bestemt, enkel kalkulator.

Utsatt eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav.

Kursmateriell

Forelesningsnotater. Øvinger og laboratorieoppgaver med løsningsforslag. Lærebok oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2002 7.5 01.09.2019
IELEG2002 7.5 01.09.2019
IELET2002 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 19.12.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C 04.06.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU