TEK2111 - Produksjonsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 2/10
Oppgave 2/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer C

Faglig innhold

Støping

Metallformeprosesser

Sponskjærende bearbeiding

Oppdelende metoder

Metoder for polymer (plast) fremstilling

Fremstillingsmetoder for kompositter

Fremstilling av pulvermetaller

Sammenføyingsmetoder, herunder sveising

Spesielle fremstillingsmetoder

Additiv tilvirkning

Forståelse av industrielle maskiner og hvordan disse styres.

Effektiv produksjons organisering (Lean manufacturing)

Lab.arbeid

Ekskursjoner

Læringsutbytte

Etter bestått emne skal studentene ha kunnskap om:


De vanligste produksjonsprosesser og hvilke typiske produkter som fremstilles med disse metodene.

Noen få høyt spesialiserte fremstillingsprosesser (¿ Nye avanserte produksjonsmetoder¿)

Økonomiske aspekter ved valg av produksjonsmetoder

Miljømessige forhold rundt valg av produksjonsmetoder

Industrielle styringer, Industrielt utstyr og sammensatte systemer.

Etter bestått emne skal studentene ha disse ferdigheter:

Forstå hvordan industrielle fremstillingsprosesser fungerer

Kunne enkel innstilling av industrielle maskiner.

Bruke noen spesifikke industrielle maskiner til fremstilling av komponenter. ( Eksempelvis sponskjærende utstyr)

Fastlegge og beregne produksjonsparametere for noen spesifikke fremstillingsprosesser. ( Eksempelvis sponskjærende utstyr)

Velge verktøyer for noen spesifikke fremstillingsprosesser. (Eksempelvis sponskjærende utstyr)

Velge optimale metoder for industriell produksjon

Generelle kunnskaper

Studentene skal kunne se valget av produksjonsmetode i et helhetlig perspektiv. Med dette menes spesielt økologiske, miljømessige forhold.

Studentene skal ha nok kunnskap om produksjonsmetoder til å kunne forstå hvordan ulike produksjonsmetoder påvirker en produktutviklingsprosess.

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner|Forelesninger|Lab.øvelser|Prosjektarbeid

 

Utfyllende informasjon:

Øvinger/problemløsning

Selvstudium/søke informasjon fra alternative kilder

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 12 - 14 forelesninger på campus  som er åpne for alle.

Dette  legges ut på nett:

Oppgaver til hver forelesning

Referater fra forelesninger

Enkelte veiledninger hvor studentene kan delta

I løpet av semesteret gjennomføres en 4 dagers samling på campus for nettstudenter hvor disse skal gjennomføre laboratoriearbeid.  Dette samkjøres med planlagt bedriftsbesøk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

7-10 laboppgaver som leveres individuelt eller gruppevis. 70% av lab oppgavene skal være godkjente min 2 uker før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Fordypningsoppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske innleveringer/lab.arbeid kan søkes godkjent med ett års gyldighet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean Manufacturing (BINML)
Maskiningeniør (BIMAS)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)

Kursmateriell

- Corneliussen, Rolf Garbo: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-767-4559-7
- Hartvigsen m.fl: Verkstedhåndboka, Gyldendal undervisning, ISBN 978-82-053-5707-5
- Additiv tilvirkning kompendium NTNU TE Nicolaisen S Hjelmtvedt
- Beregning og valg av produksjonsparametere HIG TE Nicolaisen
- En innføring i industrielle styringer Kompendium HIG TE Nicolaisen
- Effektiv organisering av produksjonen NTNU TE Nicolaisen
- Støttelitteratur oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 2/10
Vår ORD Oppgave 2/10
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.