TDMA5003 - Masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

I dette emnet skal studenten gjennomføre et selvstendig prosjekt innenfor et av hovedtema til masterstudiet. Emnet skal bidra til at studentene oppnår avansert kunnskap om forskningsprosesser tilsvarende masternivå, fordypet kunnskap om utvalgte teorier og metoder, samt erfaring i muntlig og skriftlig formidling. Emnet skal også gjøre studentene forberedt til å planlegge og gjennomføre alle trinnene i en utviklings- eller endringsprosess i arbeidslivet hvor IKT-basert samhandling står i fokus.

Læringsutbytte

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt som skal vise studentens kompetanse innenfor fagfeltet og i forhold til målene i masterprogrammet. Masteroppgaven åpner for å velge forskningsspørsmål, teorigrunnlag, sentrale begrep og datagrunnlag fra alle emner i masterutdanningen. Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:
- Kunne identifisere utfordringer i privat næringsliv og offentlig sektor relatert til hovedtema i masterprogrammet, samt vurdere en hensiktsmessig metodisk tilnærming til løsning av disse utfordringene.
- Ha nødvendige og avanserte kunnskaper relatert til arbeidsoppgaver som venter innen næringsliv og offentlig forvaltning, samt kunne gå videre til en doktorgrad innen samme fagområde.
- Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til de temaene som inngår i masteroppgaven.

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne arbeide selvstendig med et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) av en viss størrelse og over et visst tidsrom.
- Kunne gjennomføre og dokumentere en situasjonsanalyse, samt utarbeide en problemformulering tilknyttet FoU-prosjektet.
- Kunne velge en hensiktsmessig forskningsmetode, og begrunne valget.
- Kunne etablere et planverk for prosjektet med hensyn til tid, ressursforbruk, kvalitet og forventede resultater.
- Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt ved å sette planene ut i live, samle relevant informasjon, analysere informasjonen, utarbeide konklusjoner og dokumentere resultatene.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne reflektere over ulike vitenskapelig metoder og kilder relevant for IKT-basert samhandling.
- Kunne formidle sitt forskningsarbeid både skriftlig og muntlig. Skriftlig i form av en større forskningsrapport, og muntlig i form av en presentasjon tilpasset et akademisk publikum.
- Utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning til forskningsarbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av seminarer, presentasjoner, veiledningsmøter og selvstudium, samt skriving av mastergradsavhandlingen. Emnet gjennomføres i tredje og fjerde semester av programmet. Emnet starter med at studenten gjennomfører et forstudium som skal definere selve masterprosjektet. Studentene skal presentere og diskutere metoder, teorier og pågående arbeid med medstudenter og lærere. Hver student får tildelt en veileder fra IIEs faglige ansatte, og vil ha jevnlig kontakt gjennom arbeidet med avhandlingen. Det tilbys inntil 30 timer med veiledning pr. masteroppgave, og det er studentene som har ansvar for å ta initiativ til veiledningen, samt å skrive referat fra møtene.
Normalt gjennomføres masteroppgaven individuelt, men den kan gjennomføres i grupper på inntil 2 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV
Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

Det skal utarbeides en forstudierapport i tredje semester som er grunnlag for fullføring av masteroppgaven.

VURDERING
Vurderingsgrunnlag er avhandlingen og muntlig eksamen. Avhandlingen vurderes av en sensurkomite.

I forbindelse med bedømming av masteroppgaven vil det være individuell muntlig høring hvor studenten skal utdype og forklare avhandlingens innhold og konklusjoner ovenfor sensurkomiteen. Avhandlingen og muntlig eksamen gis en felles vurdering.

Kravet til størrelsen på masteroppgaven er avhengig av om den blir skrevet på individuell basis eller av to studenter i felleskap. For individuelle oppgaver skal omfanget være om lag 80-100 sider, mens oppgaver som blir skrevet av to studenter i fellesskap skal være om lag 120-150 sider. Avvik fra disse sidetallsangivelsene kan avtales med veileder. Det forutsettes 12 punkt skrift og 1,5 i linjeavstand. Masteroppgaven skal ha norsk og engelsk tittel og et kort resymé på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IKT-basert samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i IKT-basert samhandling.
Studenten skal ha gjennomført undervisningsopplegget for alle emner tilhørende første årskurs av masterprogrammet før oppstart på masteroppgaven. Alle obligatoriske emner i masterprogrammet må være bestått før avhandlingen kan leveres til sensur.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 ALLE
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.