course-details-portlet

TDMA4008 - Samhandlingsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i IKT-støttet samhandling med utgangspunkt i forskningsområdet Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Studentene blir godt kjent med problemstillinger og begreper som tradisjonelt har vært diskutert i forbindelse med samhandlingsteknologi, samt hvordan dette fagområdet har utviklet seg fram til i dag. Studentene skal bygge en forståelse for at samhandling er kontekstavhengig og at digital samhandling dermed kan anta svært forskjellige former som involverer varierende tilnærming til bruk av svært mange forskjellige samhandlingsteknologiske løsninger. Studentene skal anvende sentrale CSCW-begreper og få belyst CSCW-problemstillinger gjennom bruk av ulike verktøy. Studentene skal gjennom dette få forståelse for hvordan samarbeidsteknologi kan understøtte deres egen læringsprosess gjennom studieforløpet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Være i stand til å forklare hva sentrale begreper fra fagområdet Computer Supported Cooperative Work (CSCW) innebærer.
 • Vite at digital samhandling kan foregå synkront og/eller asynkront mellom personer som er samlokalisert og/eller distribuert, samt kunne forklare hva dette innebærer.
 • Kjenne til utvalgte og dagsaktuelle samhandlingsverktøy, samt vite i hvilken sammenheng forskjellige verktøy egner seg og hvorfor det er slik.
 • Forklare at CSCW er et tverrfaglig fagområde som fokuserer på gruppers anvendelse av teknologiske løsninger for å oppnå best mulig samhandling.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne identifisere hvilke typer av samhandlingsverktøy som kan benyttes i ulike sammenhenger.
 • Kunne gi kvalifiserte råd og anbefalinger i forhold til organisasjoners bruk av forskjellige samhandlingsteknologiske løsninger.
 • Kunne benytte aktuelle samhandlingsverktøy til å lede eller gjennomføre samhandlingsprosesser.
 • Kunne demonstrere hvordan dagsaktuelle sosiale medier kan utnyttes som en plattform for digital samhandling i dagens organisasjoner.
 • Kunne forklare hvordan samhandlingsverktøy kan understøtte refleksjon og læring.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne anvende samhandlingsteknologi slik at den bidrar til økt effektivitet og kvalitet i en organisasjon og i prosjekter som involverer flere samarbeidspartnere, samlokalisert og distribuert.
 • Bidra til forståelse for at tverrfaglige behov må tilfredsstilles dersom helheten skal bli så god som mulig.
 • Bidra til at etiske normer og retningslinjer (f.eks. i forhold til sensitive data og personopplysninger) overholdes.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktiv samhandlingslæring med utnyttelse av relevant samhandlingsteknologi, samt forelesninger. Stor grad av gruppebaserte aktiviteter, inkludert presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV: Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter. Tre obligatoriske oppgaver som utføres i grupper på inntil 3 personer. Disse må være godkjent for å framstille seg til vurdering.

VURDERING: Oppgave med gruppebaserte og individuelle aktiviteter. Alle hjelpemidler tillatt.

Utsatt eksamen: Neste gang emnet gjennomføres.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning (MAD)
Digital samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling eller Master i Arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDMA4001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • IKT
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU