course-details-portlet

TDMA4006 - Bedriftstilpasset e-læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Dagens organisasjoner har et økende behov for ansatte med relevant og oppdatert kompetanse. Bedriftstilpasset e-læring kan betraktes som en fellesbetegnelse for opplæringsprogrammer som er tilpasset organisasjonens spesifikke opplæringsbehov og som tilbys ved hjelp av digital teknologi. Studentene vil få kunnskaper om varierende opplæringsbehov som dagens organisasjoner har og hvordan disse behovene kan tilfredsstilles kostnadseffektivt med forskjellige former for bedriftstilpasset e-læring (blended learning, synkron og asynkron kommunikasjon, fast og fri fremdrift etc.). Emnet fokuserer på design av multimediale løsninger for e-læring og det gir studentene en innføring i metoder, standarder og verktøy for intern og ekstern design, utvikling og leveranse av e-læring tilpasset bedriftskunder.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Ha kunnskap om hva bedriftstilpasset e-læring er, samt kunne gjøre rede for forskjellige former for bedriftstilpasset e-læring som kan benyttes i forskjellige sammenhenger.
 • Kunne beskrive teoretiske modeller og prosesser som benyttes ved design av multimediale løsninger for e-læring.
 • Kunne gjøre rede for relevante standarder og IKT-verktøy som typisk kan benyttes ved design, utvikling og leveranse av e-læring til bedrifter.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne gjennomføre en prosess hvor bedriftstilpasset e-læring blir designet.
 • Kunne utarbeide design-dokumenter for bedriftstilpassede e-læringsløsninger.
 • Kunne demonstrere forskjellige tilnærminger til design av e-læringsløsninger samt gjøre rede for styrker og svakheter som karakteriserer disse.
 • Kunne benytte utvalgte IKT-verktøy til design, utvikling og leveranse av e-læringsløsninger.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne planlegge og organisere kostnadseffektive og relevante bedriftstilpassede e-læringsløsninger.
 • Kunne utnytte bedriftstilpasset e-læring til å tilfredsstille noe av organisasjonenes behov for opplæring.
 • Kunne vurdere e-læringsløsninger i et bærekraftperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av fysiske og virtuelle forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV: Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene i emnet. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig.

VURDERING: I dette emnet er det mappevurdering som løses av grupper på inntil 3 studenter. Mappen består av følgende 3 oppgaver:

- Oppgave 1 - En analyse av e-læringstilbydere og deres e-læringskurs.

- Oppgave 2 - Et designdokument for en e-læringsmodul.

- Oppgave 3 - Implementasjon av e-læringsmodulen i henhold til designdokumentet og et refleksjonsnotat vedrørende egen arbeidsinnsats (hva gikk bra, hva kunne vært gjort annerledes).

Resultatet fra hver oppgave skal presenteres utover i semesteret. Det vil bli gitt muntlige kommentarer på utført arbeid under presentasjonen av hver av de tre oppgavene. Studentene kan endre på sine oppgaver frem til disse skal leveres samlet på slutten av semesteret. Mappen vurderes med bokstavkarakter A-F og alle deloppgaver må vurderes til bestått. Alle hjelpemidler tillatt.

Utsatt vurdering: mars. Ved utsatt vurdering defineres ny mappe/oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital transformasjon (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur er en blanding av lærebøker, artikler og nettressurser som fastsettes ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
08.12.2023


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU