TDAT3022 - Systemutviklingsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Studentene skal selvstendig planlegge og gjennomføre et systemutviklingsprosjekt, gjerne mot ekstern oppdragsgiver. For noen vil dette prosjektet fungere som forprosjekt for bacheloroppgaven. Studentene skal implementere et mindre system og skal trenes i system- og prosjektdokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten kan
- argumentere for valg av systemutviklingsmetode for et gitt utviklingsprosjekt.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- gjennomføre et selvstendig systemutviklingsprosjekt hvor det i de fleste tilfeller vil være ekstern oppdragsgiver.
- selvstendig gjennomføre nødvendig prosess, samt produsere nødvendig programkode og dokumentasjon i henhold til prosjektbeskrivelsen og valgt systemutviklingsmetode.

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaven gjennomføres som et selvstendig prosjektarbeid med veiledningsmøter. Det er studentenes ansvar å be om veiledningsmøter. Prosjektet gjennomføres normalt i grupper på 2-3 personer. Etter søknad kan det innvilges dispensasjon fra regelen om gruppearbeid, slik at en person kan utføre prosjektet alene.

Mer om vurdering

Dokumentasjon i henhold til utviklingsmetode, samt sluttprodukt (vanligvis kjørbart program og kildekode) skal leveres inn. Programkode skal være på engelsk. Studentene skal selv initiere prosjektmøter (minst ett) med faglærer. Presentasjon knyttet til prosjektet er obligatorisk. Prosess, rapporter, sluttprodukt og presentasjon teller. Hver del må være bestått. Individuell karakter kan gis selv om prosjektet gjennomføres i gruppe. Klageadgangen gjelder prosjektet som helhet. Ny/utsatt vurdering: Neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensninger

Kursmateriell

Leksjoner, maler og nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet. I tillegg kan det være det aktuelt med fagbøker avhengig av typen oppgave.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering
08.01.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.