course-details-portlet

TDAT3020 - Sikkerhet i programvare og nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Relevant lovverk, trusselbildet og aktører. Introduksjon i systemprogrammering, Linux og scripting.
Sikkerhet i programmering: Sikkerhet i systemprogrammering, autentisering, rettigheter og sikkerhet i webapplikasjoner.
Kryptografi: Relevant tallteori, prinsipper for kryptografi, noen kryptosystemer (klassiske og moderne offentlig nøkkel-systemer, kryptografiske hashfunksjoner), angrepsmetoder.
Nettverksteknologi og -sikkerhet: Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett. Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, aksesspunkt. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, NAT, DHCP, IPv6. Nettadministrasjon: Fjernpålogging og trafikkanalyse.
Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og rutere. En del vanlige angrep, og mottiltak.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten kan gjøre rede for
- og planlegge bruk av sikringstiltak som IDS, IPS, VPN og brannmur.
- struktur og virkemåte for ulike typer lokale nettverk og nettverkskomponenter.
- sikkerhetsmekanismer i kablet og trådløst nettverk.
- oversetting mellom interne og offentlige IP-adresser.
- ulike autentiseringsstrategier.
- hash, symmetrisk og asymmetrisk kryptering i forbindelse med overføring av data, elektronisk signatur og man-in-the-middle-angrep.
- HTTPS.
- grunnleggende prinsipper for kryptografi, samt noen kryptosystemer og måter å angripe disse på.
- noen protokollbaserte farer/angrep i kablede og trådløse nett, og mottiltak.
- mulige sikkerhetssvakheter i systemprogrammering.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- installere linuxprogramvare og lage script.
- installere og bruke sikkerhetsprogramvare.
- analysere pakketrafikk med pakkesniffer.
- sette opp sikker autentisering og dataoverføring mellom klient og tjener.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan granske sikkerheten i nettverk og programsystemer, og velge passende tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav: 17 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det gis flere enn 17 øvinger, og de 17 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart. Obligatorisk oppmøte på lab for å få godkjent øvingene.

Ny/utsatt eksamen: mars

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Kursmateriell

Kryptografi: Douglas R. Stinson: "Cryptography: Theory and practice", siste utgave. 
Nettverk og skripting: Leksjoner som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.
Sikkerhet: Informasjon om læremidler i dette temaet vil være tilgjengelig på emnets nettsted.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI3002 5.0 01.09.2017
IINI4009 5.0 01.09.2017
IFUD1016 5.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.12.2020

Innlevering 19.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen (2) 100/100 10.03.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. Varighet på eksamen er 4 timer. Duration of exam is 4 hours.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU