course-details-portlet

TDAT3002 - Systemtenkning med økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Det gjøres oppmerksom på at i dette emnet dekker begrepet «system» komplekse totalsystemer og ikke bare programvaresystemer, slik som i emner studenten har hatt tidligere. Emneinnhold følger:

Systemtenkning (Systems Engineering) som et helhetlig flerfaglig perspektiv. Prosesstankegangen, livsløpsprosesser, tverrfaglig samarbeid, brukersentrering og ulike begrepsapparat/strategier, modellering, systemtenkningsperspektivet og smidige metoder i planlegging og gjennomføring av systemutviklingsprosjekter. HMS og arbeidslivets spilleregler.

Ulike selskapsformer, planlegging og budsjettering, finansregnskap, økonomisk analyse, driftsregnskap, kostnadsberegninger, investering og prosjektøkonomi, innovasjon og entreprenørskap.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten
- kan argumentere for bruk av multidisiplinære team, og brukersentrering, ved utvikling av komplekse systemer
- kan argumentere for helhetlig systemforståelse i et ingeniørfaglig perspektiv
- kan definere concurrent engineering og concurrent design
- har kunnskap om arbeidslivets spilleregler og samhandling
- har kjennskap til strategier for tverrfaglig og brukersentrert systemutvikling
- har grunnleggende kunnskaper om ulike selskapsformer, planlegging og budsjettering
- har grunnleggende kunnskaper om finans- og driftsregnskap
- har kunnskaper om prosjektgjennomføring og prosjektøkonomi
- har kunnskap om innovasjonsprosesser og entreprenørskap

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan inngå i tverrfaglige team med tilpasset samhandling og kommunikasjon
- kan planlegge en tilpasset utviklingsprosess for utvikling av komplekse systemer
- kan ivareta relevante kvalitetskrav
- kan utarbeide, lese og tolke regnskapsdata
- kan anvende grunnleggende teknikker i bedriftsøkonomisk analyse
- kan vurdere lønnsomhet ved investeringer inkl. innovasjon/forretningsutvikling
- kan utarbeide økonomiske beregninger i prosjektgjennomføringen
- kan benytte metoder fra ulike fagområder i etableringen av forretningsmodell på en nyskapende ide

Generell kompetanse
Kandidaten vil:
- være opptatt av behovet for tverrfaglig samarbeid ved utvikling av komplekse menneskeskapte systemer
- verdsette nytten av å følge en definert prosess med et brukersentret fokus ved utvikling av komplekse systemer
- se viktigheten av kunnskap om og forståelse av økonomisk styring i en bedrift og i prosjekter
- se behovet for økonomiske beregninger i forbindelse med prosjektgjennomføring og i innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, deltakelse i tverrfaglige prosjekt, skriftlig og muntlig fremstilling av prosjektresultater.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger - økonomi
  • Obligatorisk deltakelse på tverfaglige samlinger
  • Obligatoriske øvinger - systemtenking

Mer om vurdering

Skriftlig digital eksamen i mars, 4 timer (50/50 hhv. Systemtenkning og økonomi - med excel).
Arbeidskrav: Obligatorisk deltagelse på tverrfaglige samlinger (CCD & Innovasjonscamp), med muntlige presentasjoner og innlevering av resultater. 5 øvinger i økonomi + 2 øvinger i systemtenkning.
Alle arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen. De tverrfaglige samlingene kan gjennomføres enkeltvis, dvs. uten å måtte tas opp igjen ved gjentak.
Nærmere opplysninger gis ved kursstart.
Ny/utsatt eksamen: mai/juni, alternativt muntlig eksamensform.
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Kursmateriell

Lærebok i økonomi: Trond Kristoffersen: Årsregnskapet, siste utgave. Fagbokforlaget.Leksjoner og annet materiell legges ut fortløpende på læringsplattformen.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.03.2021

Innlevering 18.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU