TDAT3002 - Systemtenkning med økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Det gjøres oppmerksom på at i dette emnet dekker begrepet «system» komplekse totalsystemer og ikke bare programvaresystemer, slik som i emner studenten har hatt tidligere. Emneinnhold følger:

Systemtenkning (Systems Engineering) som et helhetlig flerfaglig perspektiv. Prosesstankegangen, livsløpsprosesser, tverrfaglig samarbeid og ulike begrepsapparat/strategier (feks: Lean, Just in Time, Kvalitetshus QFD ..), modellering, systemtenkningsperspektivet og smidige metoder i planlegging og gjennomføring av systemutviklingsprosjekter. HMS og arbeidslivets spilleregler.

Ulike selskapsformer, planlegging og budsjettering, finansregnskap, økonomisk analyse, driftsregnskap, kostnadsberegninger, investering og prosjektøkonomi, innovasjon og entreprenørskap.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten
- kan argumentere for bruk av multidisiplinære team ved utvikling av komplekse systemer
- kan argumentere for helhetlig systemforståelse i et ingeniørfaglig perspektiv
- kan definere concurrent engineering og concurrent design
- har kunnskap om arbeidslivets spilleregler og samhandling
- har kjennskap til strategier for tverrfaglig systemutvikling
- har grunnleggende kunnskaper om ulike selskapsformer, planlegging og budsjettering
- har grunnleggende kunnskaper om finans- og driftsregnskap
- har kunnskaper om prosjektgjennomføring og prosjektøkonomi
- har kunnskap om innovasjonsprosesser og entreprenørskap

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan inngå i tverrfaglige team med tilpasset samhandling og kommunikasjon
- kan planlegge en tilpasset utviklingsprosess for utvikling av komplekse systemer
- kan ivareta relevante kvalitetskrav
- kan utarbeide, lese og tolke regnskapsdata
- kan anvende grunnleggende teknikker i bedriftsøkonomisk analyse
- kan vurdere lønnsomhet ved investeringer inkl. innovasjon/forretningsutvikling
- kan utarbeide økonomiske beregninger i prosjektgjennomføringen
- kan benytte metoder fra ulike fagområder i etableringen av forretningsmodell på en nyskapende ide

Generell kompetanse
Kandidaten vil:
- være opptatt av behovet for tverrfaglig samarbeid ved utvikling av komplekse menneskeskapte systemer
- verdsette nytten av å følge en definert prosess ved utvikling av komplekse systemer
- se viktigheten av kunnskap om og forståelse av økonomisk styring i en bedrift og i prosjekter
- se behovet for økonomiske beregninger i forbindelse med prosjektgjennomføring og i innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, deltakelse i tverrfaglige prosjekt, skriftlig og muntlig fremstilling av prosjektresultater.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på tverfaglige samlinger
  • Obligatoriske øvinger - systemtenking
  • Obligatoriske øvinger - økonomi

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen i mars, 4 timer (50/50 hhv. Systemtenkning og økonomi).
Arbeidskrav: Obligatorisk deltagelse på tverrfaglige samlinger (CCD & entreprenørskap), med muntlige presentasjoner og innlevering av resultater. 5 øvinger i økonomi + 2 øvinger i systemtenkning.
Alle arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen. De tverrfaglige samlingene kan gjennomføres enkeltvis, dvs. uten å måtte tas opp igjen ved gjentak.
Nærmere opplysninger gis ved kursstart.
Ny/utsatt eksamen: mai/juni.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

Lærebok i økonomi: Trond Kristoffersen: Årsregnskapet, siste utgave. Fagbokforlaget.Leksjoner og annet materiell legges ut fortløpende på læringsplattformen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 14.03.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.