course-details-portlet

TDAT3001 - Bacheloroppgave Dataingeniør

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Teoridel: Vitenskapsteori og -metode for gjennomføring av IT-faglig forsknings- og utviklingsarbeid.
Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Den skal gis innenfor fagområdet Systemutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- kan referere sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål
- kan gjøre rede for relevante metoder og arbeidsmåter innenfor IT-faglig forsknings- og utviklingsarbeid
- viser kunnskap om krav til framstilling av dokumentasjon og vitenskapelige rapporter

Ferdigheter
Kandidaten
- kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse en IT-faglig problemstilling
- kan foreta begrunnede valg av teknologi og metoder ved løsning av en IT-faglig problemstilling
- kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig
- kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og være i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling
- kan igangsette og gjennomføre mindre prosjekter og gjennom dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.

Læringsformer og aktiviteter

Organisert undervisning i vitenskapsteori og -metode. Om bacheloroppgaven: Oppgaven utføres normalt i grupper på 2-3 personer. Etter søknad kan det innvilges dispensasjon fra regelen om gruppearbeid, slik at en person kan utføre bacheloroppgaven alene. Oppgaven gjennomføres som prosjektarbeid med regelmessige møter med oppgavestiller og med veileder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgave innen vitenskapsteori og metode

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
Oppgave innen vitenskapsteori og -metode med obligatorisk samlingsdeltakelse. Oppgaven må være godkjent før karakter kan gis i emnet.

Vurdering:
Prosess, produkt, skriftlig og muntlig presentasjon, hovedrapport og øvrig dokumentasjon teller. Karakteren settes på grunnlag av en helhetsvurdering, men alle delene må ha kvalitet tilsvarende "bestått" hver for seg. Individuelle karakterer kan gis. Hver enkelts bidrag til resultatet skal framgå av innlevert dokumentasjon. Alle gruppemedlemmene skal delta aktivt i muntlig presentasjon av prosjektet. Fritak fra denne kan, etter søknad, gis i helt spesielle tilfeller. For øvrig henvises det til retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven. Oppdaterte retningslinjer blir tilgjengelige ved oppstart av oppgaven. Klageadgangen gjelder bacheloroppgaven som helhet. En bacheloroppgave som er levert til vurdering kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form, uansett vurderingsresultat.

Tillatte hjelpemidler:
Alle skriftlige og elektroniske hjelpemidler er tillatt. Alle kilder må oppgis og alle direkte sitater må markeres.

Ny / utsatt eksamen:
Emnet undervises siste gang våren 2021 - nye prosjekter arrangeres ikke

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

For å påbegynne bacheloroppgaven må studenten ha bestått 110 studiepoeng hvorav 60 studiepoeng fra 1. årstrinn.

Kursmateriell

Vitenskapsteori og -metode: Internettressurser og andre ressurser gjøres tilgjengelig for studentene ved oppstart av emnet. Med hensyn til oppgavegjennomføringen, så må studentene selv finne fram til aktuell litteratur på området.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.02.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU