TDAT1006 - Systemutvikling 1 med databaseprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 45/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 55/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til systemutvikling, objektorientert analyse og design, Unified Modeling Language (UML), dokumentasjon basert på modelldrevet utvikling, testing, interessentanalyse, risikostyring, kost-/nytteanalyse, prosjekt, Java, Swing (Java-bibliotek)¬ og relasjonsdatabase.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte:

KUNNSKAPER
Kandidaten:
- kan gjøre rede for prinsippene for iterativ, inkrementell og smidig systemutvikling
- har satt seg inn i hvordan et prosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres
- har innsikt i hvordan Java og relasjonsdatabaser kan integreres for å utvikle et enhetlig informasjonssystem
- kan gjøre rede for ulike typer tester og teststrategier

FERDIGHETER
Kandidaten kan:
- bruke en systemutviklingsmodell til å utvikle et informasjonssystem
- designe implementeringsuavhengige objektorienterte informasjonsmodeller basert på Unified Modeling Language (UML)
- bruke informasjonsmodeller til å dokumentere informasjonssystemets visjon, krav, arkitektur og design
- sette opp interessent- og risikoanalyse samt å håndtere kostnads- og ressursstyringen knyttet til aktuelt prosjekt

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
- kan jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål
- kan dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere
- har respekt for etiske regler knytt til utviklingen av informasjonssystem
- har utviklet gode skrive- og framstillingsferdigheter både på norsk og engelsk
- har praktisk erfaring med å anvende programmerings- og databasekompetanse i samspill med en systemutviklingsmodell for å løse virkelighetsnære problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger til timen, selvstudium og prosjektgjennomføring med veiledning av faglærere.

Mer om vurdering

Prosjektinnlevering skal være i henhold til spesifikasjon (oppgis ved studiestart).

 

Sluttkarakteren settes pa grunnlag av to vurderingselementer: prosjekt og skriftlig eksamen. Begge delene må være bestått hver for seg. Kontinuasjon

og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne ma tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Individuell vurdering på prosjektet kan gis.

Deltakelse på prosjektmøter med faglærere og en presentasjon knyttet til prosjektet er obligatoriske.

Dokumentene som inngår i innleveringene skal skrives på engelsk. Prosjektet skal presenteres på engelsk.

Ny/ utsatt eksamen: Skriftlig eksamen: August

Prosjekt: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

- Leksjoner som gjøres tilgjengelig på institusjonens læringsplattform.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 45/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 55/100 E 24.05.2018 09:00 JC1 , JD2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.