course-details-portlet

TBYG3016 - Bacheloroppgave Bygg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innen studiets emneområder og i henhold til bachelormanual.
Identifisere, formulere og løse relevante problemer i byggingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Bidra til forskning og utvikle fagområdet. Tilegne seg ferdighet i prosjekt-styring ved planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Kandidaten skal ha inngående kunnskap om en utvalgt problemstilling innen fagområdet
- Kandidaten skal ha kunnskap om styring og dokumentasjon av prosjekter

Ferdigheter:
- Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse et relevant problem
- Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt
gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig
- Tilegne seg ferdighet i prosjektstyring ved gjennomføring og
dokumentasjon av et prosjektarbeid
- Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:
- Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse relevante problemer i byggingeniørens virkefelt, og dermed kunne fungere på en god måte som ingeniør i arbeidslivet.
- Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsform er som beskrevet i bachelormanualen og skal være et selvstendig studentdrevet prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Forprosjekt
  • Muntlig fremlegg av bacheloroppgaven i forbindelse med innlevering

Mer om vurdering

Dersom bacheloroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, må
studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Studenten må være opptatt i 3. årskurs bachelor ingeniørfag bygg NTNU Trondheim

Kursmateriell

Prosjektmanual for gjeldende år. Gruppen skal selv finne frem til annen litteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst NY Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU