course-details-portlet

TBYG3011 - Stål og trekonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Felles for stål og tre: Tverrsnittskapasitet, bøyeknekking, vipping, bolteforbindelser. Spesielt for stål: Materialegenskaper for stål, plastisk tverrsnittskapasitet, torsjon, sveiseforbindelser. Spesielt for tre: Spiker-,dybel- og, skrueforbindelser, krumme bjelker. Branndimensjonering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- skal ha opparbeidet nødvendig teoretisk grunnlag for å kunne prosjektere byggkonstruksjoner i tre og stål.
- skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor konstruksjonsteori.
- kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.
- har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og plass i samfunnet.
Ferdigheter:
Kandidaten
- skal ha fått nødvendig trening i kapasitets- og stabilitetsberegninger etter europeiske standarder (eurokoder).
- kan beherske relevante digitale verktøy innen beregning og analyse av konstruksjoner.
- kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen konstruksjonsfaget.
Generell kompetanse:
Kandidaten
- skal ha opparbeidet god innsikt i tre- og stålkonstruksjoners virkemåte.
- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter både alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjon og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen arrangeres i mars, uke 10 eller 11.
Av i alt 7 øvinger skal 5 være godkjent for å gå opp til eksamen
Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Stålkonstruksjoner - Profiler og formler. Larsen, Clausen og Aalberg, Tapir, 1997.
NS-EN 1993-1-1:2005 + NA:2008. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.
NS-EN 1993-1-8:2005 + NA:2009. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-8. Knutepunkter og forbindelser.
NS-EN 1995-1-1 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.
NS-EN 1995-1-2 Eurocode 5 : Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-2. Brannteknisk dimensjonering.
Det tillates ikke egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i hjelpemidlene, men markering/understreking av tekst tillatt.
Kalkulator: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82 (ulike modeller), Citizen SR-270 (ulike modeller), Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim.
Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Per K. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner, 2. utgave 2010 eller nyere, Tapir akademisk forlag. Stålkonstruksjoner - Profiler og formler. Larsen, Clausen og Aalberg, Tapir, 1997. John Eie: Trekonstruksjoner - Beregning og dimensjonering. NKI-forlaget, 2012. NS-EN 1993-1-1:2005 + NA:2008. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.NS-EN 1993-1-8:2005 + NA:2009. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-8. Knutepunkter og forbindelser.NS-EN 1995-1-1 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.NS-EN 1995-1-2 Eurocode 5 : Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-2. Brannteknisk dimensjonering. Treteknisk håndbok: Mekaniske treforbindelser - dimensjonering, 5.utg 2007.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU