course-details-portlet

TBYG3009 - Husbyggingsteknikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gjennomføres i tilknytning til et prosjektarbeid som integrerer følgende 4 hovedtemaer: Prosjektadministrasjon. Husbyggingsteknikk. Bygningskonstruksjoner. Tekniske installasjoner.
Tema 1 Prosjektadministrasjon, søknader til myndigheter, kostnadsoverslag, prosjektbeskrivelser, tidsplaner og anbudsdokumentasjon.
Tema 2 Husbyggingsteknikk med en videreføring av emnet Byggteknikk, med vekt på å innarbeide en videre forståelsesramme for husbyggingsteknikken og belyse sammenhengen mellom de forskjellige elementer som skal til for å forstå hvorledes bygninger fungerer, bygningsfysiske problemstillinger og valg av materialer.
Den teoretiske del av husbyggingsteknikken med klimakonstruksjoner, varmetekniske løsninger, fuktmekanikk, lyd, akustikk og introduksjon til brannteknisk dimensjonering. Praktisk husbyggingsteknikk med bygningstekniske hovedfunksjoner, bygningsdelers forhold til hverandre og detaljers betydning for helheten. Materialkvaliteter og utstyrsstandarder. Prosjekteringskriterier i de ulike fasene av byggeprosessen for å vurdere rammebetingelser og byggeoppgavers innhold og kompleksitet. Bruk av bygningsinformasjonsmodeller.
Tema 3 Bygningskonstruksjoner med vanlige konstruksjonsprinsipper for bæresystemer, spesielt med hensyn til fundamentering og enkel dimensjonering av betong- og trekonstruksjoner.
Tema 4 Tekniske installasjoner, varme, ventilasjon og sanitær (VVS) og elektrotekniske installasjoner (EL). VVS-delen: Oppbygging og virkemåte for varme-, ventilasjon-, og sanitæranlegg. Plassbehov.
EL-delen: Grunnleggende innføring i elektroteknikk. Belysningsanlegg, lyskilder og energiforbruk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan redegjøre for viktige konstruksjonsprinsipper og begreper i byggverk.
Kandidaten kan anvende kunnskap om vanlige byggematerialer og komponenter for å løse enkle tekniske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg.
Kandidaten kan beskrive vanlige tekniske løsninger for bygg og det teoretiske grunnlaget for disse.
Kandidaten kan argumentere for viktige miljømål ut fra et faglig profesjonelt ståsted.
Kandidaten kjenner til grunnleggende byggereglene/ lovverk.
Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting i byggforsk-blader på nett.

Ferdigheter
Kandidaten kan tegne ut vanlige bygningskonstruksjoner i målestokk med hand og ved hjelp av DAK.
Kandidaten kan anvende beregningsmetoder for å dokumentere bygningskonstruksjonens kvaliteter.
Kandidaten kan anvende gjeldende lovverk til prosjektering og dokumentasjon av løsninger.

Generell kompetanse
Kandidaten har innsikt i miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor husbyggingsteknikken.
Kandidaten skal ha tverrfaglig forståelse for byggingeniørens profesjonsfelt og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse i sitt virke.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, seminarer og prosjektbasert læring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Seminar-/samlingsdeltakelse

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars, uke 10 eller 11.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: ADM: Plan- og bygningsloven med forskrifter; Norske Standarder; Lov og forskrift om offentlig anskaffelser. HUS: Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter og veiledninger; Knut Ivar Edvardsen og Trond Ø. Ramstad: Trehus, håndbok 5 2014, SINTEF akademisk forlag; Stig Geving og Jan Vincent Thue: Fukt i bygninger, håndbok 50, Norges byggforskningsinstitutt, Oslo 2002; Knut Jonas Espedal: Bygningsfysikk, Byggenæringens Forlag; Norske Standarder; NBI-blader/ Byggforsk kunnskapssystemer på nett; Red.: Tobias Waltjen, IBO-Austrian Institute for Healthy and Ecological Building: Details for Passive Houses, A catalogue of ecologically rated constructions, 3rd edition SpringerWien NewYork. KON: P. K. Larsen: Konstruksjonsteknikk, Tapir, 2004. TEK: Notater og utdrag fra relevant litteratur angitt av faglærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU