course-details-portlet

TBBY3001 - Byggeprosess og Forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Kulturminnerett er læren om bruk av rettslige virkemidler i kulturminnevernet, samt rettigheter og plikter som oppstår som følge av at samfunnet vil bevare kulturarv. Kulturminnerett innehar elementer som går over flere rettsområder. Særlig sentral i dette kurset er de rettslige problemstillinger i forbindelse med kulturminneloven, plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Emnet problematiserer videre kulturminnevernets
dilemmaer i forhold til mer generelle samfunnsmessige utviklingstrekk. Den sentrale drøftingen vil være knyttet til dimensjonen endring - bevaring, og vil bli knyttet opp mot konkrete eksempler fra praksisfeltet og videre saksbehandling og problemstillinger knyttet til praksis i kulturminnefaglige institusjoner i forvaltning og museer.
Det gis en oversikt over lovverket som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Nivåer innen forvaltningen og
forvaltningsansvar blir gjennomgått, og saksgangen med definering av ansvarsforhold, godkjenninger og meldeplikt er temaer i prosessen.

Læringsutbytte

Kandidaten kjenner til lover, forskrifter, standarder og kalkulasjonsmetoder som grunnlag for sikker og profesjonell gjennomføring av vanlige byggeprosesser
Kandidaten har kunnskap om kommunens ansvar i forvaltningen samt byggeprosesser som vedrører bygningsvernet
Kandidaten har kjennskap til departementets politikk for en bærekraftig utvikling
Kandidaten kjenner til lovverket som ledd i en generell ansvarsfordeling,
kvalitetsheving i bygningsvernet og en helhetlig miljø- og ressursforvaltning
Kandidaten har kunnskap om ulike nivåer innen forvaltningen, hvem som godkjenner, bevilger, informerer, samt forutsetninger i saksgangen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og øvinger. Øvingene er basert på case som berører kulturminneretten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen 5 timer. Karakter A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk (FTTRADBYGG)

Kursmateriell

Carl Wilhelm Tyren. Bygningsproduksjon. Byggenæringens forlag
Norske Standarder 345l/53, 8400/05. Plan- og bygningsloven med forskriftene SAK, GOF og
TEK.

Arbeidsmiljøloven. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Kahn, Michael: Kulturminnerett, Tapir 2006
Kulturminneloven. Peter Howard, Heritage. Management, Interpretation and Identity, London 2006:

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´slearning innen semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU