TBBY1102 - Tradisjonsfaglig Fordypning 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Tradisjonsfaglig Fordypning 1 er en del av grunnutdanningen i bachelor løpet innen tradisjonellt bygghåndverk og teknisk bygningsvern der læring skjer gjennom utøvende arbeid. Gjennom deltagelse og opplæring skal studenten tilegne seg innsikt i utøvende arbeid innen tradisjonelt bygghåndverk. Håndverksfaglige problemstillinger knyttes opp til tradisjonsaspekter, tradisjonelle og regionale teknikker, prosessuell autentisitet, tradisjonelle metoder, material og verktøybruk, bygningshistorie, konstruksjonslære og praktisk byggeteknikk. Ulike metoder og hjelpemidler benyttes i spesialemnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har noe kunnskap om tradisjonelle og regionale teknikker

Ferdighet
Kandidaten har noe ferdighet i tradisjonelle og regionale teknikker
Kandidaten kan håndtere noen relevante verktøy

Generell kompetanse
Kandidaten kan redegjøre og formidle kunnskap og teknikker fra egen tradisjonsutøving til fagfeller på samme nivå
Kandidaten kan på en enkel måte dokumentere arbeider med tradisjonell bebyggelse i forhold til materialbruk, teknikker, prosedyrer

Læringsformer og aktiviteter

Arbeide i grupper samt gjennomføring av individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på kurs
  • Obligatorisk refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Obligatorisk oppmøte til ferdighetstrening i kurset. Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til vurdering.

Vurdering:
Seminar der kandidaten individuelt redegjør for sin kunnskap og teknikkbruk fra egen tradisjonsutøving både gjennom presentasjon og i et refleksjonsnotat.
Alle hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Tradisjonsfaglig Utøving 1

Kursmateriell

Artikler publiseres i læringsplattformen.
Foelesningsnotater.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.