TBBY1004 - Tradisjonsfaglig utøving 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Spesialfaglig kompetanse 1 er en del av grunnutdanningen i bachelorløpet innen tradisjonellt bygghåndverk og teknisk bygningsvern der læring skjer gjennom utøvende arbeid
(spesialfaglig kompetanse). Gjennom deltagelse og opplæring skal studenten tilegne seg innsikt i utøvende arbeid innen tradisjonelt bygghåndverk. Håndverksfaglige problemstillinger knyttes opp til bygningsdokumentasjon, tradisjonelle metoder, material og verktøybruk, bygningshistorie, konstruksjonslære og praktisk byggeteknikk. Ulike metoder og hjelpemidler benyttes i spesialemnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha kunnskap om rollen i tradisjonshåndverk

Ferdigheter
Kandidaten kan håndtere noen relevante verktøy samt kjenner til noen relevante metoder og
prosedyrer innenfor spesialsegmentet
Kandidaten kan dokumentere og beskrive tilstand, behov og tiltak, før under og etter utførelse av et enkelt arbeidsprosjekt

Generell kompetanse
Kandidaten kan på en enkel måte dokumentere arbeider med tradisjonell bebyggelse i forhold til materialbruk, teknikker, prosedyrer.
Kandidaten har noe innsikt om tradisjonelle byggverk og kan vurdere inngrep og bruk
av materialer ut fra tradisjonelle prinsipper
Kandidaten kan innhente og dokumentere kunnskap samt reflektere på en enkel måte
over ulike moment fra sin utøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeide i grupper samt gjennomføring av individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk refleksjonsrapport
  • Obligatorisk prosjektoppgave - ferdighetstrening

Mer om vurdering

Det gis ett prosjekt bestående av arbeid med konkret prosjektoppgave - ferdighetstrening. Denne er obligatorisk og må være godkjent for å få ta eksamen.

Det skal leveres en refleksjonsrapport, denne må være godkjent for å få ta eksamen.

V

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Artikler publiseres på læringsplattformen.
Forelesningsnotater.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.