TBBY1002 - Materialforståelse og tradisjonell tilvirkning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Vurdering av skog.
Valg av trevirke.
Felling av tre med øks, tverrvedsag og motorsag.
Oppdeling av trevirke, kløyving.
Materialegenskap.
Trekunnskap.
Skjefting av øks.
Teknikker for sliping samt ulike typer av egger for øks.
Bearbeiding av tre med øks.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har viss kunnskap om skog, vekst, vekstvilkår og kvalitetskriterier
Kandidaten har viss kunnskap om ulike teknikker for felling
Kandidaten har viss kunnskap om ulike bearbeidingsteknikker av trevirke
Kandidaten kan forklare grunnprinsippene for bruk av øks og sag
Kandidaten kan forklare sagens virkemåte og funksjon i forhold til ulike prinsipp om sliping av sagtenner

Ferdigheter
Kandidaten kan på et grunnleggende nivå vurdere skog ut fra forskjellige behov av trevirke
Kandidaten kan på et grunnleggende nivå med ulike teknikker bearbeide og forberede trevirke
Kandidaten kan på et grunnleggende nivå utføre felling av tre med øks, tverrvedsag og motorsag
Kandidaten kan foreta en volumberegning av tømmer
Kandidaten kan utføre slipning av øks og sag for ulik bruk på trematerialer

Generell kompetanse
Kandidaten kan på et grunnleggende nivå formidle kunnskap om valg av trevirke for ulike bruksområde
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om skogsvurdering og drift av skog
Kandidaten kan utføre skjefting av en øks
Kandidaten kan utføre ulike typer av sliping av økser og kan forstå hvordan disse fungerer ved bruk

Læringsformer og aktiviteter

Feltarbeid/Forelesninger.
Øvinger både i gruppe og individuelt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ferdighetstrening i håndverksteknikker

Mer om vurdering

Individuell refleksjonsrapport vurderes bestått/ikke bestått.

Obligatorisk tilstedeværelse på ferdighetstrening i håndverksteknikker.Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Publiseres i læringsplattformen:

Øksa som skogverktøy (pdf)
Om bord og plankehugging før vannsagens tid (pdf)
Skognytting (pdf)
Skogen (pdf)
Sødre Rådaprosjektet, sluttrapport. Kurs i historisk skogsarbete (pdf)
Riksantikvarens informasjon om kulturminner 3.2.1 (pdf)
Romsdalsmuseet, Molde. Årbok 1999 (pdf)

Forelesninger og notater

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.