course-details-portlet

TBA5155 - Fundamentering og skråningsstabilitet

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Teori og prinsipper for skråningsstabilitet evaluering blir dekket. Faktorer som påvirker stabiliteten blir diskutert. En introduksjon til undersjøiske skred, effekten av jordskjelv og ikke-mettet jord blir gitt. Design av sålefundamenter, støttet vegger, pelefundamenter og armerte jordkonstruksjoner blir dekket. Design filosofien i relevante Eurocoder blir diskutert. Beregningsmetoder varierende fra enkle overslag og tradisjonell grenselikevekt til elementmetodesimuleringer vil blir anvendt.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten bør ha kjennskap til: - Klassifisering av skred - Kvantitativ vurdering av risiko for skred under ulike grunnforhold som drenert, udrenert, metted umetted. - Implikasjonen av jordskjelv-laster på utforming av skråninger - Fundamenttyper (dype og grunne) og deres bruksområde - Krav og prosedyrer for dimensjonering av fundamenter – FEM- og LEManalyser for fundamenter og skråninger.- Design filosifi i Eurocode Ferdigheter Kandidaten er i stand til å: - Identifisere ulike typer skred og mulige årsaker som førte til skred - Forklare forskjellen mellom LEM og FEM analyser- Vurdere skråningen stabilitet gjennom LEM, FEM og handregninger - Utføre jordskjelvanalyser for skråninger (tidshistorie og forenklet) - Utføre dimensjoneringsanalyser i bruks- og bruddgrensetilstanden for sålefundamenter og pelefundamenter ved bruk av grenselikevekt, elementmetoden og håndregningsmetoder. Generell kompetanse Kandidaten kan: - Planlegge selvstendig arbeid- Arbeide i grupper- Kommunisere muntlig og skriftlig- Vise analytisk kompetanse, mestring av metoder og gjøre kritiske vurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid med praksisfeltet og laboratorieøvinger. Håndregning ved bruk av LEM-programmet SLIDE og ved bruk av FEM-kode PLAXIS. Eksamensoppgaven er kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater presentert av faggruppe for geoteknikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBM4342 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.05.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU