TBA4542 - Transport, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeidet skal fortrinnsvis utføres som en forberedelse til masteroppgaven. Tema for prosjektarbeidet skal helst være av forsknings-eller utredningskarakter, men det kan også være i tilknytning til samferdselsanlegg under planlegging, bygging eller drift. Aktuelle oppgaver for prosjektarbeidet kan være innenfor trafikk- eller transportrelaterte emner som for eksempel trafikkteknikk, intelligente transportsystemer (ITS), trafikksikkerhet, kollektivtransport, miljø, transportanalyse og trafikkplanlegging.
Arbeidet skal munne ut i en prosjektrapport.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder.

Ferdigheter:
Definere en problemstilling og utarbeide forskningsspørsmål. Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse:
Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar prosjektoppgaven. Den individuelle veiledningen blir supplert med semiarer på utvalgte tema underveis i semesteret.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.