TBA4415 - Prosjektledelse og gjennomføringsmodeller for digitaliserte BAE-prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Rapport 60/100 13 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A

Faglig innhold

Emnet omhandler prosjektledelse og gjennomføringsmodeller i lys av det digitale skiftet som skjer i BAE-næringa nå. Sammenlignet med tradisjonell byggeprosess gir dette nye muligheter og utfordringer. Det endrer rollene og ansvaret i forholdet mellom partene. Faget tar spesielt for seg prosjektledelsens nye roller i den digitale byggeprosessen. Kandidatene skal kunne fungere i prosjektlederroller i digitale byggeprosjekter. Videre skal de lære om nye gjennomføringsmodeller som trengs for å sikre effekten av den digitale arbeidsmåten.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha

Kunnskaper om:
- gjennomføringsmodeller for digitale byggeprosesser/digitale prosjekter i en prosjektbasert organisasjon
- roller og ansvar i en digital byggeprosess.
- prosjektledelse basert på digital informasjonsflyt.
- å være leder i en digitalisert og industrialisert byggeprosess.
- samarbeidsstrategier og arbeidsmåter for effektiv utnyttelse av BIM
- evaluering av kompetanse og kapabilitet til digital samhandling
- utvalgte metoder og verktøy for planlegging og styring av enkeltprosjekt.

Ferdigheter til å:
- Gjennomføre en interessentanalyse og sette opp en kommunikasjonsplan.
- Anvende og etablere prinsipper for styring av et prosjekt med digital informasjonsflyt.
- Bruke digitale verktøy til å planlegge et prosjekt.
- Bruke digitale verktøy til å definere fysisk ramme, framdrift og kostnadskalkyle for et enkelt byggeprosjekt (beherske prinsippene i 5D-BIM).

Generell kompetanse til å:
- vurdere virkningen av digitalisering på prosjektledelsesfaget og rollene i prosjektet.
- analysere muligheter og begrensninger som ligger i ulike gjennomføringsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudie, gruppearbeid og diskusjoner, samt case-studer i reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur næringen. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne etter prinsippene for CDIO.

Dataverktøy el. programvare som benyttes
Den til enhver tid tilgjengelige hardware og software for prosjektstyring i den digitale laben BIM-lab-en ved NTNU. Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd med emneansvarlige.
For grunnleggende kompetanse vil det gis demonstrasjon (øvinger) av følgende digitale verktøy/teknikker:
- Prosessmodellering (basert på BPMN) (Gratis programvare: Bizagi)

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TBA4405 eller tilsvarende

Kursmateriell

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave velges av studenten (med veiledning av emneansvarlige).
Felles litteratur for grunnleggende kompetanse består av utdrag fra følgende kilder:
- Kalsaas, Bo Terje (2017). Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2107-3. 456 s. https://www.fagbokforlaget.no/Lean-Construction/I9788245021073
- Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed, Atul Khanzode (2017). Integrating Project Delivery, John Wiley Sons Ltd., ISBN: 978-0-470-58735-5, 480 pages http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470587350.html
- Supplerende litteratur (fra andre / tidligere emner)
- Stegnormen Neste steg
Neste steg er utviklet av en arbeidsgruppe tilknyttet BAE-programmet for Bygg21. Den til Gjeldende versjon pr. oktober 2017 finnes på denne nettsiden: http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=827&item=914
- ISO19650 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling
- Part 1: Concepts and principles
- Part 2: Delivery phase of assets
- Peter Thomas Barnes og Nigel Davies (2015). BIM in Principle and in Practice, 2nd edition Publisher: ICE Publishing ISBN-13: 978-0727760920, (160 pages), 339,- https://www.amazon.co.uk/Principle-Practice-Peter-Thomas-Barnes/dp/0727760920

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 5/100 A
Vår ORD Semesteroppgave 5/100 A
Vår ORD Semesteroppgave 5/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 10/100 A
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Vår ORD Rapport 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.