course-details-portlet

TBA4415 - Prosjektledelse og gjennomføringsmodeller for digitaliserte BAE-prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler prosjektledelse og gjennomføringsmodeller i lys av det digitale skiftet som skjer i BAE-næringa nå. Sammenlignet med tradisjonell byggeprosess gir dette nye muligheter og utfordringer. Det endrer rollene og ansvaret i forholdet mellom partene. Faget tar spesielt for seg prosjektledelsens nye roller i den digitale byggeprosessen. Kandidatene skal kunne fungere i prosjektlederroller i digitale byggeprosjekter. Videre skal de lære om nye gjennomføringsmodeller som trengs for å sikre effekten av den digitale arbeidsmåten.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • prosjektledelse basert på digital informasjonsflyt.
 • roller og ansvar i en digital byggeprosess.
 • gjennomføringsmodeller for digitale byggeprosesser/digitale prosjekter i en prosjektbasert organisasjon.
 • å være leder i en digitalisert og industrialisert byggeprosess.
 • samarbeidsstrategier og arbeidsmåter for effektiv utnyttelse av BIM
 • evaluering av kompetanse og kapabilitet til digital samhandling
 • utvalgte metoder og verktøy for planlegging og styring av enkeltprosjekt.

Ferdigheter til å:

 • Anvende og etablere prinsipper for styring av et prosjekt med digital informasjonsflyt.
 • Bruke digitale verktøy til å planlegge og styre et prosjekt.
 • Bruke digitale verktøy til å planlegge framdrift og kalkulere kostnader basert på digital modell for et enkelt byggeprosjekt (beherske prinsippene i 4D og 5D-BIM).

Generell kompetanse til å:

 • vurdere virkningen av digitalisering på prosjektledelsesfaget og rollene i prosjektet.
 • analysere muligheter og begrensninger som ligger i ulike gjennomføringsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudie, gruppearbeid og diskusjoner, samt case-studer basert på reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur prosjekt. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne etter prinsippene for CDIO. Hver student presenterer en vitenskaplig artikkel. Den til enhver tid tilgjengelige hardware og software for prosjektstyring i den digitale laben BIM-lab-en ved NTNU benyttes. Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd med emneansvarlige. På emnets siste dag skal studentgruppene presentere sine prosjektrapporter.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av en prosjektrapport utført i gruppe 55% og tre individuelle oppgaver som hver teller 15%, til sammen 45%. Både individuelle oppgaver og gruppeoppgave kan leveres inn til faglærer gjennom Blackboard for vurdering i løpet av emnet. Skriftlig tilbakemelding gis som kommentarer i teksten til utkastet. Det vil bli oppgitt en frist både for innlevering og tilbakemelding i kjøreplanen for emnet ved oppstart. Løpende veiledning tilbys digitalt på faste tidspunkter gjennom semesteret og må avtales på forhånd på kandidatenes eget initiativ. Det gis fire individuelle oppgaver og kandidaten skal levere de tre som vedkommende er mest fornøyd med i den endelige mappen. De endelige rapportene leveres i Inspera innen den oppsatte fristen for emnet. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ikke bestått mappe på grunn av forhold kandidaten ikke rår over, kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig. Ved gjentak etter stryk må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TBA4405 eller tilsvarende

Kursmateriell

Hovedlærebok i faget prosjektledelse er Praktisk prosjektledelse: Fra idé til gevinst (2. utg. 2019) av Asbjørn Rolstadås, Nils Olsson, Agnar Johansen og Jan Alexander Langlo. Fagbokforlaget.

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave velges av studenten (med veiledning av emneansvarlige).

Supplerende materiell blir lagt ut i Blackboard.

Frivillig: Felles litteratur for grunnleggende kompetanse består av utdrag fra følgende kilder:

Kalsaas, Bo Terje (2017). Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2107-3. 456 s. https://www.fagbokforlaget.no/Lean-Construction/I9788245021073

Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed, Atul Khanzode (2017). Integrating Project Delivery, John Wiley Sons Ltd., ISBN: 978-0-470-58735-5, 480 pages http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470587350.html

Peter Thomas Barnes og Nigel Davies (2015). BIM in Principle and in Practice, 2nd edition Publisher: ICE Publishing ISBN-13: 978-0727760920, (160 pages), 339,- https://www.amazon.co.uk/Principle-Practice-Peter-Thomas-Barnes/dp/0727760920

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU