TBA4345 - Bærekraftsutfordringer i transport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Strategier for å oppnå bærekraftig transport: Bedre kollektivt transporttilbud, restriksjoner på biltrafikk, teknologi som gir mindre utslipp, godstransport som tar mer hensyn til naturmiljøet. Vurdering av hvordan transportsystemet kan bringes til å betjene utsatte grupper på en bedre måte. Ingeniørmessige tiltak for å forbedre flyten i kollektivtrafikken; ITS og miljøkonsekvenser av transport; andre tiltak i transportsektoren for å beskytte miljøet, redusere energiforbruket og bekjempe klimaendring. I tillegg behandles bærekraft-tema som er aktuelle i offentlig og faglig debatt om samferdselsspørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Bærekraftsproblemene i person- og godstransport
- Strategier for å gjøre transportsektoren mer bærekraftig
- Trafikktekniske tiltak mot miljøforringelser.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Gjennomføre analyser av miljøvirkninger av ulike kjøremønstre ved hjelp av moderne programpakker
- Rapportere om miljøkonsekvensene av terminaler for godstransport
- Drøfte fordeler og ulemper ved ingeniørmessige tiltak som kan forbedre kollektiv transport i byer.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Tilgegne seg og presentere engelskspråklige forskningsresultater om bærekraftig transport
- Gjøre rede for bærekraftmålets ulike konsekvenser for transport
- Orientere seg i internasjonal faglitteratur innen feltet og identifisere relevant litteratur for egne studier
- Samarbeide med andre fagfolk og politikere om transportrelaterte miljøtiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og 1 arbeid som teller 30 %. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og artikler supplert med forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4547 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 C 13.12.2017 09:00 JB370 , JB22 , JC13
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.