course-details-portlet

TBA4345 - Bærekraftsutfordringer i transport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Strategier for å oppnå bærekraftig transport:

Bedre kollektivt transporttilbud, restriksjoner på biltrafikk, teknologi som gir mindre utslipp, godstransport som tar mer hensyn til naturmiljøet.

Vurdering av hvordan transportsystemet kan bringes til å betjene utsatte grupper på en bedre måte.

Ingeniørmessige tiltak for å forbedre flyten i kollektivtrafikken; ITS og miljøkonsekvenser av transport; andre tiltak i transportsektoren for å beskytte miljøet, redusere energiforbruket og bekjempe klimaendring.

I tillegg behandles bærekraft-tema som er aktuelle i offentlig og faglig debatt om samferdselsspørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Bærekraftsproblemene i person- og godstransport
 • Strategier for å gjøre transportsektoren mer bærekraftig
 • Trafikktekniske tiltak mot miljøforringelser.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Gjennomføre analyser av miljøvirkninger av ulike kjøremønstre ved hjelp av moderne programpakker
 • Estimere effekter av ingeniørmessige og andre tiltak med sikte på å oppnå mer bærekraftig transport

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Tilgegne seg og presentere engelskspråklige forskningsresultater om bærekraftig transport
 • Gjøre rede for bærekraftmålets ulike konsekvenser for transport
 • Orientere seg i internasjonal faglitteratur innen feltet og identifisere relevant litteratur for egne studier
 • Samarbeide med andre fagfolk og politikere om transportrelaterte miljøtiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren i emnet baseres på et prosjektarbeid som teller 30% og skriftlig avsluttende hjemme-eksamen som teller 70%. Begge delene gis selvstendig bokstavkarakter som veies sammen til en endelig karakter i emnet. Obligatoriske øvinger må være bestått. Skriftlig eksamen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Kursmateriell

Vitenskapelige artikler og rapporter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4547 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Vegbygging
 • By- og regionplanlegging
 • Samferdselsteknikk
 • Planfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering
15.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU