TBA4286 - Trafikkavvikling og ITS

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100 A
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Trafikkstrømsteori. Kapasitet og avviklingskvalitet. Signalregulering. Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS). Trafikk- og trafikantinformasjon. Trafikkteknisk utstyr og teknologiske løsninger. Registrering, analyse og presentasjon av trafikkdata. Trafikkavvikling - samspill mellom effektivitet, sikkerhet, miljø og vegutforming. Trafikksimulering og trafikkmodeller. Kjøretøyteknologi og systemer for førerstøtte. Kooperative systemer og autonom kjøring. Personvern og ITS.

Læringsutbytte

Kunnskaper (Kandidaten skal ha kunnskap om):
- begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for beskrivelse av
trafikkavvikling
- sammenheng mellom trafikantatferd, vegutforming og trafikkavvikling
- aktuelle ITS tiltak for å bedre avvikling, sikkerhet og miljø
- internasjonale trender og videre utvikling av ITS området.

Ferdigheter (Kandidaten kan):
- benytte og forstå aktuelt utstyr og anerkjente metoder for
innsamling, bearbeiding og analyse av trafikkdata
- benytte og forstå anerkjente modeller og metoder for trafikkavvikling
- planlegge ulike ITS tiltak og vurdere nytte/kostnad samt andre
effekter av tiltakene
- benytte anerkjent terminologi og kjenne til standardisering innen ITS.

Generell kompetanse (Kandidaten kan):
- vurdere trafikkavvikling i et helhetlig og bærekraftig perspektiv i
forhold til avviklingskvalitet, miljø, sikkerhet og kostnader
- forklare hvordan ulike ITS tiltak påvirker trafikantatferd og
samfunnsutvikling
- presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og
oversiktlig måte
- løse sentrale oppgaver innen trafikkavvikling og ITS både
selvstendig og som en del av et team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og oppgave 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium, rapporter og notater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 30/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.