course-details-portlet

TBA4286 - Trafikkavvikling og ITS

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Trafikkstrømsteori. Kapasitet og avviklingskvalitet. Signalregulering. Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS). Trafikk- og trafikantinformasjon. Trafikkteknisk utstyr og teknologiske løsninger. Registrering, analyse og presentasjon av trafikkdata. Trafikkavvikling - samspill mellom effektivitet, sikkerhet, miljø og vegutforming. Trafikksimulering og trafikkmodeller med hovedvekt på AIMSUN og SIDRA INTERSECTION. Kjøretøyteknologi og avanserte systemer for førerstøtte. Kooperative systemer og automatisert kjøring. Personvern og ITS.

Læringsutbytte

Kunnskaper (Kandidaten skal ha kunnskap om):

 • begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for beskrivelse av trafikkavvikling
 • sammenheng mellom trafikantatferd, vegutforming og trafikkavvikling
 • aktuelle ITS tiltak for å bedre avvikling, sikkerhet og miljø
 • internasjonale trender og videre utvikling av ITS området

Ferdigheter (Kandidaten kan):

 • benytte og forstå aktuelt utstyr og anerkjente metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av trafikkdata
 • benytte og forstå anerkjente modeller og metoder for trafikkavvikling
 • planlegge ulike ITS tiltak og vurdere nytte/kostnad samt andre effekter av tiltakene
 • benytte anerkjent terminologi og kjenne til standardisering innen ITS

Generell kompetanse (Kandidaten kan):

 • vurdere trafikkavvikling i et helhetlig og bærekraftig perspektiv i forhold til avviklingskvalitet, miljø, sikkerhet og kostnader
 • forklare hvordan ulike ITS tiltak påvirker trafikantatferd og samfunnsutvikling
 • presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte
 • løse sentrale oppgaver innen trafikkavvikling og ITS både selvstendig og som en del av et team

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Prosjekt

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen utgjør 100% av karakteren i emnet. Ett større prosjektarbeid og et visst antall mindre øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium, rapporter og notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBM4383 2.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Byforming og planlegging
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Vegbygging
 • By- og regionplanlegging
 • Samferdselsteknikk
 • Planfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU