TBA4128 - Prosjektledelse, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og skal gi fordypning innen prosjektledelse. Sentrale tema er: Konseptvurdering i tidligfasen, prosjektplanlegging under usikkerhet, overordnet styringsstruktur og prosjektstrategi i BA-prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om det å kunne velge riktig prosjektmodell, overordnet organisering, kontraktsstrategi, riktige analyseverktøy og riktige planleggings- og styringsverktøy for tidligfasen av byggeprosjekter.

Ferdigheter:
Kandidaten kan benytte prosjektstyringsmetoder og –verktøy ved gjennomføring av prosjekter, verktøy for analyse av prosjekter i tidligfase, med grunnlag for å velge riktig prosjekt, og som grunnlag for styring av prosjektet, samt bruke aktuelle datatekniske hjelpemidler.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan forstå og bruke fagterminologi og forstå hvor og når ulike metoder egner seg i bruk, og forstå begrensningene i bruken av metodene.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet gis som kollokvier, gruppearbeid og ledet selvstudium. Øvingsoppgaver er inkludert.
Emnet består av to deler. Et individuelt arbeid som teller 50 % og en gruppeoppgave som teller 50 %.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4536 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.