course-details-portlet

TBA4128 - Prosjektledelse, videregående kurs

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og skal gi fordypning innen prosjektledelse. Sentrale tema er: Konseptvurdering i tidligfasen, prosjektplanlegging under usikkerhet, overordnet styringsstruktur og prosjektstrategi i BA-prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om det å kunne velge riktig prosjektmodell, overordnet organisering, kontraktsstrategi, riktige analyseverktøy og riktige planleggings- og styringsverktøy for tidligfasen av byggeprosjekter.

Ferdigheter: Kandidaten kan benytte prosjektstyringsmetoder og –verktøy ved gjennomføring av prosjekter, verktøy for analyse av prosjekter i tidligfase, med grunnlag for å velge riktig prosjekt, og som grunnlag for styring av prosjektet, samt bruke aktuelle datatekniske hjelpemidler.

Generell kompetanse: Kandidaten kan forstå og bruke fagterminologi og forstå hvor og når ulike metoder egner seg i bruk, og forstå begrensningene i bruken av metodene.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet gis som kollokvier, gruppearbeid og ledet selvstudium. Øvingsoppgaver er inkludert.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår et individuelt arbeid som teller 50% og en gruppeoppgave som teller 50%.

Forkunnskapskrav

Emnet krever kunnskaper tilsvarende det som er undervist i TBA4135 Organisasjon og økonomi i BA-prosjekt og TBA4155 Prosjektplanlegging og analyse.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBM4319 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU