TALM1005 - Statistikk og økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Beskrivende statistikk: sentralmål, spredningsmål, samvariasjon, histogram, boksplott og spredningsplott, Sannsynlighetsregning: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, uavhengighet og kombinatorikk, Sannsynlighetsfordelinger: diskrete og kontinuerlige stokastiske variable, simultane fordelinger, forventning, varians, standardavvik og sentralgrenseteoremet, Estimering: punktestimering, målemodellen, intervallestimering, med kjent og ukjent standardavvik
Hypotesetesting: signifikansnivå, signifikanssannsynlighet, styrkefunksjon, ensidige og tosidige tester, med kjent og ukjent standardavvik, Korrelasjon og regresjon: kovarians og korrelasjon, lineær regresjon. Ulike selskapsformer, presentasjon av et årsregnskap, analyse av rentabilitet, likviditet og soliditet, vurderingsregler for eiendeler og gjeld, kostnadsanalyser, etterspørselsteori, prisdannelse og overskuddsmaksimering, anbudsregning, nullpunktsanalyser, investeringskalkyler, beregning av kapitalbehov, finansiell styring og budsjettering, IPR immaterielle eiendeler som varemerke, design, patenter og åndsverk.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk og økonomi som andre emner kan bygge videre på
- Kandidaten kan definere og forklare elementære begreper, symboler og formelapparat i sannsynlighetsregning, statistikk og økonomi
- Kandidaten skal ha kjennskap til programvare som er relevant for å utføre statistiske beregninger
- Kandidaten skal tilegne seg grunnleggende bedriftsøkonomiske kunnskaper. Bedriftsøkonomiske kunnskaper inkluderer tre hovedområder: Forståelse og analyse av finansregnskapet, investeringer og anbudskalkulasjon.

Ferdigheter
- Kandidaten skal kunne analysere tallmateriale på en hensiktsmessig måte ved bruk av elementære statistiske begreper og metoder.
- Kandidaten kan identifisere og regne med sannsynligheter fordelinger
- Kandidaten skal kunne identifisere og regne med stokastiske variable og bruke statistiske modeller i relevante problemstillinger
- Kandidaten skal kunne vurdere lønnsomhet og økonomisk risiko
- Kandidaten skal kunne sette opp investeringskalkyler og vurdere om investeringen skal gjennomføres eller ikke
- Kandidaten skal kunne foreta grunnleggende analyse av enkle regnskapstall.

Generell kompetanse
- Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige og forretningsmessige problemstillinger ved å benytte seg av statistiske og økonomiske begreper og størrelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Statistikk - obligatoriske øvinger
  • Økonomi - obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Emnet består av to deleksamener som teller 50% hver.
Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator: - Casio fx-PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9750, Casio FX9850, Casio FX9860GII (også SD), Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas Instrument 84 Plus.
Obligatoriske arbeidskrav:
Øvinger med tema økonomi: 4 av 5 må være godkjent.
Øvinger med tema statistikk: 4 av 5 må være godkjent.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Utsatt eksamen: Mai/juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Fornybar energi (FTHINGFEN)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Åpent

Kursmateriell

Per Chr. Hagen: Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, 7. utgave, Cappelen 2014. Banken og Nyhuus: Innføring i bedriftsøkonomi, Cappelen, 1999 og Innføring i bedriftsøkonomi Oppgaver og løsninger, Cappelen, 1999. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 27.11.2019 09:00
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 29.11.2019 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.