TALM1004 - Matematikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Differensiallikningssystemer, tilstands-rom-form, numerisk løsning av
differensiallikninger, egenverdier, laplacetransformasjonen, overføringsfunksjoner, bodediagram, fourierrekker, binomialformelen, taylorrekker og partiell derivasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidatene skal forstå
- hvordan lineære differensiallikningssystemer kan skrives på matriseform (tilstands-rom-form)
- hvordan en kan løse differensiallikninger numerisk
- hva egenverdiene til en systemmatrise er
- hva en kan bruke laplacetransformasjonen til
- hva ei fourierrekke er og hva den kan brukes til
- hva ei taylorrekke er og hva den kan brukes til
- partiell derivasjon

Ferdigheter: Kandidatene skal kunne
- modellere og beskrive enkle dynamiske systemer på tilstands-rom-form
- finne egenverdiene til et dynamisk system og tolke resultatet
- løse ei differensiallikning numerisk vha. Eulers metode
- benytte laplacetransformasjonen til å finne strømmer og spenninger i enkle elektriske kretser
- finne overføringsfunksjonen til enkle dynamiske systemer i s-planet
- finne poler og nullpunkter til overføringsfunksjoner
- tegne opp Bodediagram (frekvensdiagram) til enkle overføringsfunksjoner
- finne fourierrekka til periodiske signaler
- finne taylorrekka til en vilkårlig funksjon
- utføre partiell derivasjon av første og andre orden
- benytte partiell derivasjon til å finne lokale ekstremalpunkter til en funksjon av to variabler

Generell kompetanse:
- Kandidatene skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.
- Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regne- og dataøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: august
Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 7 regneøvinger må være godkjent.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Forkunnskapskrav

TALM1003 Matematikk 1 eller tilsvarende

Kursmateriell

Anthony Croft med flere: Engineering Mathematics, 4.utgave. Prentice Hall. Frekvensanalyse og Bodediagram (notat).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 13.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.