TALM1003 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Algebra, funksjoner, trigonometriske funksjoner, koordinatsystemer,
matriser, matriser anvendt på elektriske kretser, komplekse tall, komplekse tall anvendt på elektriske kretser, derivasjon og derivasjonsteknikker, anvendelse av derivasjon, numerisk løsning av ligninger, integrasjon og integrasjonsteknikker, anvendelse av integrasjon, numerisk integrasjon og ordinære differensialligninger av første og andre orden, differensialligninger anvendt på elektriske kretser.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidatene skal forstå
- funksjonsbegrepet, derivasjon og integrasjon
- trigonometriske funksjoner, periodetid, faseforskyvning, frekvens og amplitude
- matriser og matriseregneoperasjonene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og invertering
- komplekse tall angitt på både kartesisk- og eksponentiell form og som visere i det komplekse plan
- hva ei differensiallikning er, og at dynamiske systemer kan beskrives ved hjelp av en eller flere differensiallikninger

Ferdigheter: Kandidatene skal kunne
- utføre derivasjon og integrasjon av enkle funksjoner og tolke resultatene
- utføre beregninger og analyser av trigonometriske funksjoner og deres inverse funksjoner
- anvende matriseregning til å modellere enkle elektriske kretser og løse lineære ligningssystemer
- anvende komplekse tall til å beregne strømmer og spenninger i enkle elektriske kretser
- anvende differensiallikninger til å modellere enkle dynamiske systemer og løse lineære differensialligninger av første og andre orden med konstante koeffisienter

Generell kompetanse:
- Kandidatene skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse enkle
teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.
- Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 7 regneøvinger må være godkjent.
Utsatt eksamen: mai/juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Forkunnskapskrav

R1 og R2 fra videregående skole eller tilsvarende

Kursmateriell

Læremidler: Anthony Croft med flere: Engineering Mathematics, 4.utgave. Prentice Hall.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2018 09:00 Hall B , SL271 , SL274 , SL120
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 31.05.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.