course-details-portlet

SYT3306 - Praksisstudier: Jordmorfag ved normale og avvikende forhold og kvinnehelse/gynekologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

• Innholdet i emnet vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet.
• Individuelle, skriftlige logger med beskrivelse av læringsprogresjon.
• Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden og vil bli veiledet av ansatte ved praksisplassene og fra jordmorutdanningen.
• Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

Utdypende informasjon:
I dette emnet skal studenten oppøve sine kliniske ferdigheter og vurderingsevner knyttet til jordmors funksjons- og ansvarsområder i møte med normale og avvikende forhold i fødselsomsorgen og gynekologisk avdeling. Studenten skal utvikle sine teoretiske perspektiver tilegnet gjennom de tidligere emnene, og anvende sin analytiske og reflekterende kompetanse i kliniske vurderinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• ha avansert kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi innen jordmors kompetanseområder relatert til fødsel og barseltid
• ha avansert kunnskap om det friske og syke ufødte/nyfødte barn
• ha avansert kunnskap om kvinner med gynekologiske sykdommer/tilstander
• ha avansert kunnskap om rådgivning i kvinnehelsespørsmål
Ferdigheter:
• kunne arbeide selvstendig og kunnskapsbasert i fødsels- og barselomsorgen
• kunne gjøre rede for teoretisk og praktisk kunnskap relatert til fødselen, barseltiden og i forhold til det ufødte/nyfødte barnet ved avvikende tilstander
• kunne oppdage og iverksette relevante tiltak ved unormale forhold under fødselen og barseltiden
Generell kompetanse:
• kunne anvende sine kunnskaper om veiledning og kommunikasjon i utøvelse av arbeidsoppgaver innenfor jordmors fag- og ansvarsområde
• kunne analysere komplekse kliniske problemstillinger og handle i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger
• kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i møte med kvinner i et livsløpsperspektiv
• kunne arbeide tverrprofesjonelt

Læringsformer og aktiviteter

• Akademisk skriving
• Klinikkundervisning
• Loggføring av læresituasjoner
• Selvstudium
Praksisstudier er obligatoriske; det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Gyldig (dokumentert fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale tas igjen med forlenget praksis. Ved fravær høyere enn 20 % må hele praksisperioden gjennomføres på nytt.
Skriftlig arbeidskrav på inntil 2000 ord, der formålet er at studenten utarbeider en problemstilling som er sentralt i emnet. Studentene skal bruke sine teorikunnskaper og gjennom en akademisk tekst demonstrere hvordan ulike vitenskapelige metoder kan svare på problemstillinger knyttet til praksis. Studenten vil ved behov bli gitt veiledning av faglærer. Dersom arbeidskravet vurderes til ikke godkjent, må studenten omarbeide oppgaven og levere denne på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorfag (MJORDMOR)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i jordmorfag. Emnet SYT3305 må være bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU