course-details-portlet

SYT3305 - Praksisstudier: Grunnleggende jordmorfag ved føde- og barselavdelingen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Faglig innhold

 • Innholdet i emnet vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet.
 • Individuelle, skriftlige logger med beskrivelse av læringsprogresjon.
 • Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden og vil bli veiledet av ansatte ved praksisplassene og fra NTNU.
 • Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

Utdypende informasjon: I dette emnet gjennomfører studentene praksisstudier på ulike fødenivå ved føde- og barselavdelinger. Kliniske ferdigheter med fokus på de normale prosesser vektlegges, selv om organiseringen av fødselsomsorgen gjør at mange av studentene presenteres for og deltar under både normale og kompliserte forhold. I dette emnet skal studentene videreutvikle refleksjoner omkring teori og kliniske vurderinger for å ivareta omsorgen for kvinnen/paret og barnet gjennom fødselsforløpet og barseltiden.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal:

 • ha avanserte kunnskaper om fenomenet fødsel sett fra ulike perspektiver for å fremme og ivareta et normalt fødselsforløp
 • ha avansert kunnskap om svangerskapet, fødsel, barseltid og det ufødte/nyfødte barnet
 • ha avanserte kunnskaper om ulike metoder for fosterovervåkning

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne arbeide under veiledning med å utføre faglig, praktisk jordmorvirksomhet i samsvar med etiske retningslinjer for jordmødre
 • kunne analysere fødselsforløpet, legge til rette for å fremme normalt fødselsforløp og ha kompetanse til å reagere i situasjoner som avviker fra det normale
 • kunne under veiledning overvåke, vurdere og iverksette tiltak samt kunne dokumentere fødselsforløpet
 • ha handlingsberedskap i forhold til de retningslinjer som organiserer og regulerer jordmors arbeid i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ved ulike fødenivå
 • ha handlingskompetanse i henhold til lover, regler, forskrifter og retningslinjer som regulerer jordmors arbeidsområde og dokumentasjonsplikt
 • kunne vise jordmorfaglig beredskap til å vurdere, ta ansvar og iverksette relevante tiltak, overfor kvinnen og det ufødte/nyfødte barnet ved ukompliserte situasjoner
 • kunne forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i utvikling av faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til egen jordmorfaglige kompetanse og kompetanseutvikling
 • kunne anvende tilegnet kunnskap og ferdigheter innen fødsel- og barselomsorg
 • kunne vise respekt og forståelse for det kulturelle mangfold kvinnene representerer
 • kunne arbeide tverrprofesjonelt

Læringsformer og aktiviteter

 • Akademisk skriving
 • Klinikkundervisning
 • Loggføring av læresituasjoner
 • Selvstudium

Praksisstudier er obligatoriske; tillatt fravær er inntil 10 %. Gyldig dokumentert fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale tas igjen med forlenget praksis Ved fravær høyere enn 20 % må hele praksisperioden tas igjen. Skriftlig arbeidskrav på inntil 2000 ord, der formålet er at studenten utarbeider en problemstilling som er sentralt i emnet. Studentene skal bruke sine teorikunnskaper og gjennom en akademisk tekst demonstrere hvordan ulike vitenskapelige metoder kan svare på problemstillinger knyttet til praksis. Studenten vil ved behov bli gitt veiledning av faglærer. Dersom arbeidskravet vurderes til ikke godkjent, må studenten omarbeide oppgaven og levere denne på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorfag (MJORDMOR)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i jordmorfag.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU