course-details-portlet

SYT3303 - Vitenskapelig fordypning i jordmorfaget

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 78 timer

Faglig innhold

Vitenskapsteori og metode
Epidemiologi
Akademisk skriving
Datainnsamlingsmetoder og analyse for kvantitativ og kvalitativ metode, litteraturstudie
Undervisning i å skrive prosjektplan
Forskningsetikk
Forskning knyttet til normalt svangerskap, fødsel og barseltid
Forskning knyttet til avvikende svangerskap, fødsel og barseltid

Utdypende informasjon:
Emnet tar opp jordmorfaglige problemstillinger, vitenskapsteori, forskningsmetodologi og forskningsetikk. Emnet er en videre fordypning fra emnet Innføring til forskningsmetoder. I arbeidet med forskningsmetode vil studentene videreutvikle sin kritiske forståelse og refleksjon av metodologiske forutsetninger for fagutvikling og helsefaglig forskning, samt forstå og anvende ulike studiedesign relatert til jordmorfaget.
I undervisningen vektlegges presentasjon av jordmorfaglig forskning på ulike tema innenfor jordmors funksjons- og ansvarsområde

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• ha inngående kunnskap om hvilke metodologiske tilnærminger og metoder for datainnsamling og dataanalyse som er relevant for jordmorfaglige problemstillinger
• ha avansert kunnskap om kunnskapsbasert praksis
• ha avansert kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid ved normale og avvikende forhold som grunnlag for å gjennomføre jordmorfaglig forskning
Ferdigheter:
• kunne utarbeide en gjennomførbar prosjektplan som grunnlag for masteroppgaven og som tilfredsstiller formelle krav til prosjektplan
• kunne anvende relevante forsknings- og fagutviklingsmetoder i planlegging av et selvstendig prosjekt
• kunne identifisere og vurdere etiske aspekter, og beskrive hvordan etiske problemstillinger skal håndteres
• kunne overvåke, vurdere og dokumentere normale og unormale forløp hos kvinnen og det ufødte/nyfødte barnet, og iverksette relevante tiltak
• ha en reflekterende og analytisk holdning til bruk av medisinsk-teknisk utstyr
Generell kompetanse
• kunne ivareta etisk hensyn og anvende regelverket som gjelder for eget fagutviklingsarbeid og forskning
• kunne identifisere jordmorfaglige problemstillinger i praksis og iverksette forsknings- og fagutviklingsprosjekter
• kunne vurdere forskningsarbeidets overføringsverdi/generaliserbarhet
• ha avansert kunnskap i ulike perspektiver på helse og helsefremmende arbeid innen jordmorfag
• kunne utføre faglig forsvarlig jordmorvirksomhet både i sykehus og i hjemmet i samarbeid med de øvrige aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Læringsformer og aktiviteter

• Seminarer
• Forelesninger i plenum og via internett
• E-læring
• Gruppearbeid
• Selvstudium

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppearbeid
  • Obligatorisk deltakelse seminarer

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å få gå opp til eksamen. Dersom disse er gjennomført og godkjent i tidligere semester, er dette tilstrekkelig for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorfag (MJORDMOR)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i jordmorfag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 19.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 14.06.2021

Innlevering 18.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU