course-details-portlet

SYT3302 - Jordmorfag 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Avvikende svangerskap-, fødsel- og barselforløp

Pediatri

Etiske problemstillinger

Gynekologi

Seksuelt overførbare sykdommer (SOI)

Infertilitet og assistert befruktning

 

Utdypende informasjon:

I dette emnet videreutvikles kunnskapen fra SYT3301 Grunnleggende jordmorfag; svangerskap, fødsel og barseltid og kliniske studier. Avanserte kunnskaper om de normale prosesser rundt svangerskap, fødsel og barseltid danner grunnlag for å forstå avvik. Kvinners opplevelse av fødselen diskuteres og vektlegges i dette emnet. Dilemmaene som kan oppstå ved forsvarlig bruk av teknologi samtidig som den jordmorfaglige omsorgen ivaretas, diskuteres. Teori omkring kompliserte forhold i svangerskap, fødsel og barseltid samt nyfødte barn er sentralt i dette emnet. I emnet videreutvikles studentenes evne til kritisk vurdering og refleksjon rundt sentrale jordmorfaglige tema. Studentens kompetanse i kunnskapsbasert praksis videreutvikles, og refleksjon og analyse knyttet til kunnskapsgrunnlaget for praksis diskuteres.

Emnet tar opp kvinnehelse i et livsløpsperspektiv, fra pubertet til menopause, og har et særskilt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Reproduktiv helse i et flerkulturelt og globalt perspektiv står sentralt og diskuteres ut fra nasjonale, kulturelle og historiske perspektiver og rettigheter. For å kunne utøve jordmoryrket forebyggende og helsefremmende vil det i emnet vektlegges veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk med fokus på menneskeverd og likeverdige helsetjenester.

Emnet omfatter kunnskap i gynekologi, om normale og kompliserte forhold og tilstander knyttet til seksuell helse og reproduktiv helse og svangerskapet, fødselen og barseltid.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

• ha avansert kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid ved normale og avvikende forhold

• ha inngående kunnskaper om patofysiologi relatert til svangerskap, fødsel og barseltid

• ha avansert kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid som psykososiale prosesser

• ha inngående kunnskap om kvinners reproduktive og seksuelle helse i et livsløpsperspektiv

• ha inngående kunnskap om samfunnsmessige og kulturelle forhold som har betydning for kvinners reproduktive og seksuelle helse og rettigheter

• ha inngående kunnskap om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

• ha inngående kunnskap om omskjæring/kjønnslemlestelse

inngående kunnskap om kommunikasjon og veiledning

• ha kunnskap om flerkulturelle perspektiver i fødselsomsorgen og innenfor global kvinnehelse

• kunne diskutere helsepolitiske utfordringer innenfor fødselsomsorgen og den reproduktive helsen

Ferdigheter:

• kunne overvåke, vurdere og dokumentere normale og unormale forløp hos kvinnen og det ufødte/nyfødte barnet, og iverksette relevante tiltak

• kunne forløse sete og fastsittende skuldre

• kunne mestre bruken av medisinsk-teknisk utstyr, men også ha en reflektert og analytisk holdning til bruken av det

• ha avanserte ferdigheter til å veilede og behandle en kvinne, det nyfødte barnet og hennes familie i barselperioden, både i sykehus og hjemmet

• kunne selvstendig utføre praktisk og teoretisk jordmorvirksomhet i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og lovverk. Kunne arbeide tverrfaglig når dette er påkrevet

• kunne analysere og forholde seg kritisk til egen jordmorfaglig kompetanse og kompetanseutvikling

• ha utviklet evne og ferdigheter til å oppdage kvinnehelseproblemer og iverksette relevante tiltak

• ha teoretisk og praktisk kunnskap for å kunne utføre og videreutvikle svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg for kvinner og partner

Generell kompetanse:

• kunne utføre faglig forsvarlig jordmorvirksomhet både i sykehus og i hjemmet i samarbeid med de øvrige aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten

• kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter i komplekse kliniske situasjoner

• kunne analysere og vurdere jordmorfaglig praksis ved å arbeide etter trinnene i kunnskapsbasert praksis

• kunne analysere helsefremmende og forebyggende problemstillinger ved å anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at kvinnen blir i stand til å ivareta sin egen helse og svangerskapet, fødselen og barseltid.

Læringsformer og aktiviteter

• Forelesning i plenum og via internett
• E-læring
• Gruppearbeid
• Seminarer
• Ferdighetstrening
• Simulering
• Selvstudium


Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppearbeid
  • Ferdighetstrening
  • Simulering

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å få gå opp til eksamen. Dersom disse er gjennomført og godkjent i tidligere semester, er dette tilstrekkelig for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorfag (MJORDMOR)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i jordmorfag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 11.02.2021

Innlevering 11.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU