course-details-portlet

SYT3301 - Jordmorfag 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Jordmortjenesten i et historisk og fremtidsrettet perspektiv
Familiebegrepet og familiedannelse, - fra pubertet til postmenopausen
Anatomi og fysiologi
Organisering av svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen
Lover og retningslinjer
Svangerskapsomsorg
Fødsel
Barseltid, amming, tilknytning
Det nyfødte/ufødte barnet
Seksualitet, seksuell og reproduktiv helse
Prevensjon og prevensjonsveiledning, inklusive LARC
Farmakologi, inklusive rekvireringsretten

Utdypende informasjon:
Utgangspunktet i emnet er de normale prosesser rundt svangerskap, fødsel og barseltid og hvordan de naturlige fysiologiske prosesser kan bevares. Familiedannelse og det nyfødte barnet, parforhold, fødsel og foreldreskap diskuteres. Fokus i emnet skal videre frembringe forståelse for ulike sosiokulturelle og sosialøkonomiske problemstillinger, samt levekår for kvinner i et livsløpsperspektiv.
Jordmors ansvarsområde er i et skjæringspunkt mellom normalitet og risiko; å diagnostisere det normale innebærer et ansvar for å oppdage og respektere grensene for det kompliserte. Dette krever at studentene oppøves i kritisk refleksjon og kunnskap innenfor jordmors funksjon- og ansvarsområde.
De helsefremmende faktorer i forhold til emnets tema skal synliggjøres og fødekvinnens fysiske, emosjonelle og sosiale ressurser og behov er sentrale. Studenten skal tilegne seg kunnskaper som gjør henne i stand til å yte likeverdige helsetjenester, samt vise forståelse og respekt for kultur, religion og etnisitet slik at den enkeltes behov blir ivaretatt.
Emnet knyttes til emnet Innføring til forskningsmetoder for å stimulere til økt refleksjon og kritisk tenkning knyttet til grunnleggende jordmorfag og vitenskapelig forskning. Slik kan studentene se en tydelig sammenheng mellom jordmorfagets teoretiske og praktiske kunnskapsgrunnlag.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• ha avansert kunnskap i jordmorfagets historiske utvikling og vitenskapelig grunnlag
• ha inngående kunnskap om jordmors funksjon og ansvar, og den lovgivning som regulerer jordmortjenesten
• ha avansert kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi i forhold til svangerskap, fødsel og barselperiode, samt gynekologi og kvinnehelse
• ha avanserte teoretiske kunnskaper om fenomenet fødsel sett fra ulike perspektiver
• ha inngående kunnskap om fødselssmerte og smertelindringsmetoder
• ha avansert teoretisk kunnskap om det ufødte/nyfødte barnet
• ha avanserte kunnskaper om barseltid og ammeveiledning i barselavdeling og i hjemmet
• ha avanserte kunnskaper om samhandling mellom helsefremmende aktører rundt den nye familien
• kunne identifisere unormale forhold og tilstander hos det ufødte/nyfødte barn, og iverksette tiltak innenfor et tverrfaglig samarbeid
Ferdigheter:
• ha avansert teoretisk kunnskap om grunnleggende jordmorfaglige kliniske ferdigheter
• kunne arbeide selvstendig med å utføre faglig, praktisk og teoretisk jordmorvirksomhet i samsvar med etiske retningslinjer for jordmødre, samt arbeide tverrfaglig når dette er påkrevet
• kunne analysere kunnskapsgrunnlaget for jordmorfaglige ferdigheter
• ha avanserte kunnskaper om ulike metoder for fosterovervåkning og for å iverksette tiltak innenfor jordmors kompetanseområde
• kunne gi individuell støtte og veiledning til kvinnen og familien i barselperioden
• ha avansert kunnskap om, og ferdigheter i prevensjonsveiledning og rekvirering av relevante prevensjonsmidler for kvinner i alle aldersgrupper over 16 år
• ha avansert kunnskap om veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon for å forebygge uønsket svangerskap og abort
Generell kompetanse:
• kunne anvende kunnskaper og ferdigheter som har betydning for en individuell tilnærming til kvinnen i svangerskapet, under fødselen, i barseltiden og i forhold til det ufødte/nyfødte barnet
• kunne anvende kunnskaper og ferdigheter til den nye familien i et helsefremmende perspektiv
• kunne dokumentere jordmorvirksomhet i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning i plenum og via internett
E-læring
Gruppearbeid
Selvstudium
Ferdighetstrening
Simulering

Obligatoriske aktiviteter:
Obligatorisk tilstedeværelse i gruppearbeid, ferdighetstrening og simulering
Test i anatomi/fysiologi. Ved ikke bestått må testen tas på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppearbeid
  • Ferdighetstrening
  • Simulering
  • Test i anatomi/fysiologi

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å få gå opp til eksamen. Dersom disse er gjennomført og godkjent i tidligere semester, er dette tilstrekkelig for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorfag (MJORDMOR)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i jordmorfag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.10.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 18
SL318 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 11.01.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU