course-details-portlet

SYT3002 - Fordypning i anestesisykepleie og anestesiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Anestesisykepleiefagets historie, funksjons og ansvarsområde
 • Juridiske rammer og etikk
 • Preanestetisk vurdering av pasient
 • Anestetika og andre medikamenter brukt ved anestesi og akuttmedisinske tilstander
 • Opprettholde frie luftveier, prosedyre og utstyr
 • Ulike anestesiteknikker og former
 • Anestesisykepleie og anestesiologi til spesielle pasientgrupper, ulike typer inngrep og pasienter med ulike tilleggssykdommer
 • Postoperativ overvåking
 • Anestesisykepleie til ulike aldersgrupper
 • Smertebehandling
 • Medisinsk teknisk utstyr - bruksområder, kontroll, bruk og vedlikehold
 • Hjerte- Lunge Redning (HHLR/AHLR)
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Prehospital vurdering og behandling
 • Smittevern
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Pasientsikkerhet, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring
 • Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
 • Kunnskapsbasert praksis, litteratursøking og akademisk skriving
 • Ikke-tekniske Ferdigheter
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha

 • inngående kunnskap om, og forståelse for anestesisykepleieres myndighets- og funksjonsområde
 • inngående kunnskap om relevante etiske og juridiske problemstillinger i klinisk praksis
 • inngående kunnskap om anestetika, anestesisformer og -anestesiteknikker
 • inngående kunnskap om preoperativ / preanestetisk risikovurdering (ASA klassifikasjon) og behandling
 • inngående kunnskap om anestesisykepleie og anestesiologi til ulike pasientgrupper og ved ulike inngrep
 • inngående kunnskap om kontroll, bruk og enkelt vedlikehold av medisinskteknisk utstyr i anestesiologisk og intensivmedisinsk virksomhet
 • inngående kunnskap om smittevern i en operasjonsavdeling
 • inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som skal til kirurgisk behandling, er alvorlig syke og deres pårørende
 • tilstrekkelig kunnskap til å analysere faglig problemstillinger og foreslå tiltak
 • tilstrekkelig kunnskap til å kunne forebygge anestesiologiske komplikasjoner
 • tilstrekkelig kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser.

Ferdigheter:

Studenten skal:

 • demonstrere ferdigheter i vurdering av preanestetisk risiko og foreslå aktuelle tiltak
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter i utøvelse av relevante praktiske prosedyrer og håndtering av aktuelt medisinsk-teknisk utstyr
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter i igangsetting, gjennomføring og avslutning ved alle typer anestesiformer
 • analysere relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
 • behersker medikamentregning
 • anvende sine faglige kunnskaper kritisk, og reflektere over egen faglig praksis
 • anvende på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ivareta pasientperspektivet i omsorg og behandling
 • identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
 • dokumentere og utøve anestesisykepleie i tråd med gjeldende prosedyrer, retningslinjer og lovverk
 • vise respekt for smittevernprosedyrer
 • ha en kritisk-analytisk holdning til fag og yrkesutøvelsen
 • ha inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde og pasientsikkerhet
 • ha inngående forståelse av betydningen av tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening/ simulering

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid 1
 • Skriftlig, individuelt arbeid 2

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3002 15.0 HØST 2019
HSAS8001 15.0 HØST 2019
SYG3002 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 14.04.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU