course-details-portlet

SYT3000 - Medisinske og naturvitenskapelige emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Sirkulasjons anatomi og fysiologi
Respirasjonssystemets anatomi og fysiologi
Nyrenes- og urinveiens anatomi og fysiologi
Nervesystemets anatomi og fysiologi
Nyresvikt
Leversvikt
Grunnleggende kardiologi, EKG og rytmetolkning
Blod og blodets bestanddeler, hemostase og hematologiske forstyrrelser
Immunologi, allergi og anafylaksi
Mikrobiologi og antibiotikabehandling
Antimikrobielle midler, antimikrobiell behandling og antibiotikaprofylakse
Resistensutvikling og mikrobegenetikk
Teoretiske prinsipper for smittemåter og smitteveier
Infeksjonsmedisin og sepsis
Respirasjonssvikt
Behandlingsprinsipper for respirasjonsstøtte
Syre, - base- og elektrolyttforstyrrelser
Væske og elektrolyttforstyrrelser
Sirkulasjonssvikt og sjokk
Væskebehandling
Transfusjonslære
Farmakologi ved akutt sykdom og skade
Legemiddelregning, - og administrasjon
Farmakokinetikk og farmakodynamikk
Aktuelle medikamenter ved akutt sykdom og skade
Fysiologiske og patofysiologiske endringer hos den gravide og fødende kvinnen
Endokrin, nevrologisk og immunologisk respons på traume og sykdom
Hypotermi, feber og temperaturregulering
Smertefysiologi og behandlingsprinsipper ved smerte

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- har inngående kunnskap om fysiologi og patofysiologi ved svikt i vitale funksjoner hos akutt/kritisk syke pasienter og kirurgiske pasienter og behandlingsprinsipper ved disse tilstandene
- Forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper ved akutt og kritisk sykdom
- Beskriver den kirurgiske stressrespons, normale og kompliserte forløp etter kirurgiske inngrep
- Gjør rede for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
- Gjør rede for prinsipper og tiltak innen smittevern og hygiene

Ferdigheter:
- Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps-og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
- Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling ved akutt og/ eller kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
- Behersker medikamentregning og prinsipper for administrasjon av medikamenter til den akutt og kritisk syke pasienten

Generell kompetanse:
- Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
- Anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos den akutt og kritisk syke pasienten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, selvstudium og øvingsoppgaver. Aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og ABIO

Obligatoriske aktiviteter

  • Test i legemiddelregning

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: test i legemiddelregning. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Barnesykepleie (VBASP)
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie, barnesykepleie eller intensivsykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3000 7.5 01.09.2019
HVUT8065 7.5 01.09.2019
SYG3000 7.5 01.09.2019
SYT6201 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 16.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 60
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 19

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU